dnes je 22.3.2023

Input:

Návrh nového zákona o účetnictví - novinky nejen pro podnikatele - 1. část

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.24.1
Návrh nového zákona o účetnictví – novinky nejen pro podnikatele - 1. část

Ing. Pavla Strakošová

VYŠLO V ČÍSLE 24/2022

Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Návrh zákona je dostupný na internetových stránkách ministerstva v rámci aktualit ( www.mfcr.cz ). Pro ty, kdo se již v této době chtějí podrobně seznámit s návrhem zákona, doporučuji k prostudování pracovní verzi, tzv. spojenou verzi návrhu nového zákona o účetnictví, který kromě legislativního textu obsahuje i důvodovou zprávu. Důvodová zpráva je rozdělena pod jednotlivé paragrafy, případně části návrhu zákona. Dalšími zveřejněnými dokumenty je "Obecná část důvodové zprávy k novému zákonu o účetnictví" a "Předkládací zpráva".

Poznámka redakce:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy máte k dispozici i mezi Praktickými informacemi.

Důvodová zpráva

Jelikož jde o zcela nový zákon o účetnictví, doporučuji se seznámit i s důvodovou zprávou. Důvodová zpráva je nezávazná část návrhu zákona a slouží jednak k odůvodnění jednotlivých ustanovení zákona, ale i k vysvětlení jeho celkového účelu. Také je využívána hlavně v rámci historické metody výkladu práva. Při postupném seznamování se se zákonem narazíte na legislativní text, který se Vám může na první pohled jevit jako zásadně nový ve srovnání se stávajícím zněním zákona, avšak v příslušné části důvodové zprávy se můžete v některých částech dočíst, že ustanovení návrhu zákona vychází ze stávajícího znění zákona, pouze je jinak legislativně uchopeno. Na druhou stranu návrh zákona obsahuje i některé novinky, které představím v tomto článku a v těchto případech je zapotřebí prostudovat důvodovou zprávu, která Vám pomůže v pochopení nové úpravy.

Teze prováděcích předpisů

Součástí materiálů, které byly předloženy do mezirezortního připomínkového řízení, jsou i tzv. "Teze prováděcích předpisů", které byl zpracovány zejména proto, aby bylo možné posoudit účetní změny v návaznosti na připravované změny v zákoně o daních z příjmů. Na návrh zákona o účetnictví bude navazovat připravovaný návrh zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví. Právě součástí navazujícího návrhu zákona budou mimo jiné i změny zákona o daních z příjmů.

Materiál "Teze prováděcích předpisů", které nejsou zveřejněny na stránkách ministerstva, jsou pro veřejnost dostupné v elektronické knihovně připravované legislativy, které jsou určeny pro jednání vlády, v tzv. "eKLEPu pro veřejnost" ( https://apps.odok.cz/veklep ). Při vyhledávání v knihovně stačí zadat klíčové slovo "účetnictví" a kromě materiálů zveřejněných na stránkách ministerstva, se lze právě tady seznámit mimo jiné i s tezemi prováděcích vyhlášek.

Navrhovaná účinnost

Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona bude ukončeno začátkem prosince 2022. Účinnost nového zákona o účetnictví je navrhovaná od 1. 1. 2024. K začátku roku 2024 by měly být současně vydány i prováděcí právní předpisy (vyhlášky) a nezávazné doporučované účetní postupy, stávající české účetní standardy, které budou navazovat na nový zákon o účetnictví.

Vybrala jsem z mého pohledu novinky, které návrh zákona přináší pro podnikatelské účetní jednotky. Mějte prosím na paměti, že připomínkové řízení může přinést změny, které se promítnou nejen do nového zákona o účetnictví, ale i do vyhlášek a navazujících účetních postupů (ať už budou nazvány české účetní standardy, metodické postupy, případně jinak).

Prvky účetního výkaznictví v případě podnikatelských účetních jednotek

Oproti stávajícímu znění zákona o účetnictví nový zákon definuje prvky účetních výkazů. Definice prvků pro podnikatelské účetní jednotky vycházejí z definic uvedených v koncepčním rámci mezinárodních standardů finančního výkaznictví.

Návrh zákona nově stanoví tyto definice:

Aktivem je spolehlivě ocenitelný zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který má účetní jednotka v důsledku minulé události pod svou kontrolou.

Dluhem je stávající spolehlivě ocenitelná povinnost účetní jednotky, která vznikla v důsledku minulé události a které se účetní jednotka nemůže jednostranně zprostit, aniž by to mělo přinejmenším stejné ekonomické důsledky jako splnění dané povinnosti, přičemž je přinejmenším pravděpodobné, že vypořádání této povinnosti povede k budoucímu úbytku aktiv účetní jednotky.

Rezervou je dluh, u kterého není jisté, zda, ve kterém okamžiku nebo v jaké výši dojde k úbytku aktiv k jeho vypořádání.

Vlastním kapitálem je rozdíl mezi výší aktiv a výší dluhů.

Pasivy jsou vlastní kapitál a dluhy.

Výnosem je změna ve finanční situaci, při které dochází ke zvýšení vlastního kapitálu, s výjimkou:

a) altr. I získávání kapitálu od osob s právem na podíl na zisku nebo osob v obdobném postavení/ altr. II kapitálového vybavení účetní jednotky/ altr. III vkladu a obdobného plnění a

b) účetních případů vyloučených z výsledku hospodaření.

Nákladem je změna ve finanční situaci, při které dochází ke snížení vlastního kapitálu, s výjimkou

a) altr. I poskytnutí kapitálu osobám s právem na podíl na zisku nebo obdobným osobám / altr. II vypořádání kapitálového vybavení účetní jednotky/ altr. III vypořádání vkladu nebo obdobného plnění a

b) účetních případů vyloučených z výsledku hospodaření.

Výsledkem hospodaření za účetní období je rozdíl mezi výší výnosů a výší nákladů.

K definicím základních prvků účetních výkazů. Ve stávajícím znění zákona chyběl jasně vymezený pojmový aparát, který účetní jednotky potřebují při aplikaci účetních metod. K této části návrhu zákona je uvedena velmi podrobná důvodová zpráva vysvětlující jednotlivé nové definice. Navíc v případě některých definic jsou v důvodové zprávě doplněny i konkrétní praktické příklady. Jak vidíte, u definic výnosu a nákladu nebyla nalezena shoda, proto jsou uvedeny alternativy.

Kategorizace účetních jednotek – kritérium čistého obratu

V případě kritérií pro zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie mikro, malé, střední nebo velké účetní jednotky je zásadní změnou výpočet kritéria ročního úhrnu čistého obratu. Oproti dosavadní legislativní úpravě tohoto kritéria ve stávajícím znění zákona, se navrhuje zúžení definice ročního úhrnu čistého obratu, a to tak, že se již nevychází z celkové výše všech výnosů, ale pouze z výnosů z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. Kategorie účetní jednotky tak bude závislá na schopnosti generovat tržby ze své činnosti a neměla by být ovlivňovaná jednorázovými transakcemi, jako například tržbami z prodeje stálých aktiv. Současně je upřesněn výpočet ročního úhrnu čistého obratu v závislosti na délce účetního období, které je nově v některých případech umožněno počítat v délce 52 nebo 53 týdnů.

Nově je stanoveno, že: Ročním úhrnem čistého obratu se nově pro účely účetnictví rozumí výše výnosů z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb bez zahrnutí prodejních slev za účetní období, pokud účetní období trvá 12 kalendářních měsíců nebo 52

Nahrávám...
Nahrávám...