dnes je 19.8.2019
Input:

Novela zákona o DPH 2019: Den uskutečnění plnění

18.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.0506.1
Novela zákona o DPH 2019: Den uskutečnění plnění

Ing. Miroslava Nováková

VYŠLO V ČÍSLE 5-6/2019

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která nabyde účinnosti 1. 4. 2019, dochází ke změně ustanovení § 21 ZDPH, které upravuje den uskutečnění plnění při dodání zboží a poskytnutí služby. Ustanovení § 21 ZDPH rovněž doznalo změn již k 1. 1. 2019, a to novelou ZDPH, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 283/2018 Sb.

Příspěvek shrnuje důsledky nové právní úpravy v této oblasti.

Služby poskytované v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci

Nově zákon o DPH v § 21 odst. 4 písm. c) vymezuje, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata, pokud se nejedná o službu podle § 21 odst. 4 písm. b) ZDPH, tj. o odstranění odpadních vod a telekomunikační služby.

Pokud plátce pronajímá nemovitou věc a nájemníkům účtuje např. dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, pak zákon o DPH již před novelou upravoval, že tato plnění se považují za uskutečněná dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby. Pokud tedy pronajímatel nájemci fakturuje tato plnění, může využít tohoto ustanovení a považovat za datum uskutečnění plnění den zjištění skutečné výše částky, tj. např. den, kdy celkovou částku fakturovanou původním dodavatelem zjistil a dle nastavených pravidel rozúčtoval na jednotlivé nájemce.

Toto pravidlo zatím nebylo možno využít u ostatních služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem, jako jsou např. služby ostrahy, úklidu, vrátnice apod. Pronajímatelé tedy museli u těchto služeb ctít obecné pravidlo dané v § 21 odst. 3 ZDPH, dle něhož se při poskytnutí služby zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pokud např. služby úklidu pronajímatelé přeúčtovávali až s určitým zpožděním, neboť čekali, až obdrží doklad od poskytovatele plnění (aby zjistili skutečnou částku za poskytnutou službu), a následně museli provést rozúčtování na jednotlivé nájemce, museli i při fakturaci úklidových služeb jednotlivým nájemcům zachovat původní den poskytnutí služby, což v praxi způsobovalo problémy. Často totiž pronajímatelé neměli včas k dispozici daňový doklad poskytovatele dané služby.

Dle novelizovaného znění zákona tak bude nově umožněno, aby docházelo k časovému posunu mezi dnem uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby prvotním poskytovatelem a dnem uskutečnění zdanitelného plnění u samotného pronajímatele dle faktického zjištění předmětné částky na základě přijatého dokladu či vyúčtování od poskytovatele služby.

Vlastník budovy pronajímá jednotlivé kanceláře jiným plátcům. Samostatně mají ujednáno zajištění všech souvisejících dodávek médií a služeb. Majitel nemovité věci na plnění související s nájmem vybírá zálohy, které ke dni přijetí úplaty zdaňuje. Jednou ročně, jakmile obdrží po ukončení kalendářního roku daňové doklady od všech dodavatelů médií a služeb souvisejících s nájmem, provede rozúčtování všech těchto plnění jednotlivým nájemcům. Po účinnosti novely 2019 může při vyúčtování služeb souvisejících s nájmem