dnes je 25.9.2020

Input:

Oceňování podílu ovládané osoby

15.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.365 Oceňování podílu ovládané osoby

Ing. Pavla Strakošová

VYŠLO V ČÍSLE 09/2020

Prosím o stanovisko k ocenění ke konci rozvahového dne pro dva podíly u ovládané osoby.

Společnost A – mateřská společnost, která je mikro účetní jednotkou

Společnost B – dceřiná společnost ovládaná společností A (90% podíl), založená v roce 2012

Společnost C – dceřiná společnost ovládaná společností A (100% podíl), založená v roce 2019

Společnost A ocenila pořízení společnosti B v pořizovacích cenách a následně k rozvahovému dni byla společnost přeceňovaná metodou ekvivalence. V ocenění metodou ekvivalencí se postupovalo i po novele zákona o účetnictví – společnost A postupovala podle čl. 2 zákona č. 221/2015 Sb., odst. 5:

„Účetní jednotky, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jsou mikro účetními jednotkami ....a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona používaly oceňování majetku reálnou hodnotou podle § 27 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokračují v účtování a vykazování majetku oceňovaného reálnou hodnotou podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, až do vyřazení tohoto majetku.”

Společnost B byla doposud k rozvahovému datu přeceňována metodou ekvivalence (viz ustanovení zákona č. 221/2015 Sb.)

 • § 27 odst. 7 ZoÚ uvádí, že ocenění ekvivalencí se nepoužije na mikro účetní jednotky

 • § 27 odst. 6 ZoÚ poslední věta uvádí: „Použije-li účetní jednotka uvedený způsob ocenění, je povinna jej použít pro ocenění všech takových podílů.”

Podle § 27 ZoÚ jako mikro účetní jednotka nemůžeme podíly oceňovat ekvivalencí s výjimkou přechodného ustanoveni (zákon č. 221/2015 Sb.). Z toho usuzujeme, že pro společnost C ekvivalence není přípustná. Na druhou stranu § 27 odst. 6 ZoÚ přikazuje použít ocenění ekvivalencí, když už toto ocenění používáme pro společnost B.

Jak máme správně přecenit společnost B a C k rozvahovému dni? Ocenit B a C různými metodami (teda držet ekvivalenci pro B a pořizovací hodnotu pro C), nebo B i C ocenit ekvivalencí, nebo pro B rozpustit historické přecenění a oceňovat spolu s C už jenom v pořizovacích cenách (+ zohlednit případnou opravnou položku)?

Právní úprava
Právní úprava
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 15a – Výsledek hospodaření minulých let
  • - § 59 odst. 6 – První účtování o odložené dani
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 7 odst. 4 – Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
  • - § 27 – Způsoby oceňování
 • ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

  • -