dnes je 12.8.2020

Input:

Pořizovací cena majetku u předčasného ukončení leasingu

13.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.303 Pořizovací cena majetku u předčasného ukončení leasingu

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 02/2020

Společnost s r.o. si v roce 2017 pořídila na finanční leasing auto. V roce 2019 leasing předčasně ukončila a auto odkoupila. Prodejní cena je nižší než zůstatková cena při rovnoměrném odpisování. Časově rozlišené nájemné je proto daňově neuznatelný náklad a v roce 2019 bude o něj zvýšen základ daně. Na účtu 381 – Náklady příštích období zůstal navíc zůstatek časového rozlišení 80 000 Kč. Jak tuto částku zúčtovat? Zahrne se do účetní pořizovací ceny auta (MD 042/DAL 381) nebo se zaúčtuje jako nedaňový náklad? Pokud se jedná o nedaňový náklad, může se i o tuto částku zvýšit daňová vstupní cena pro odpisování podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP?

Právní úprava
Právní úprava
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 21d odst. 1 písm. b) – Obecná společná ustanovení o finančním leasingu
  • - § 21d odst. 4 písm. a) – Obecná společná ustanovení o finančním leasingu
  • - § 24 – Daňově uznatelné náklady (výdaje)
  • - § 29 odst. 1 písm. a) – Vstupní cena hmotného majetku

Odpověď

Finanční leasing je dlouhodobý obchodní vztah, kde tahá za kratší konec poskytovatel leasingu, který musel zaplatit celou pořizovací cenu předmětné věci, předává jí do užívání příjemci leasingu, který mu po onen dlouhý čas platí poměrně nízké obvykle měsíční splátky. Přičemž během trvání leasingu se může přihodit leccos, zejména zhoršit platební morálka nebo solventnost uživatele leasingu. Z důvodu finanční ochrany poskytovatele leasingu je proto prakticky u všech finančních leasingů sjednána první platba v podstatně vyšší částce než ostatní splátky celkové úplaty, které jsou zpravidla již rovnoměrné (ve stejné výši placené v pravidelných intervalech). Pro účely účetní i daně z příjmů ovšem poskytovatel leasingu musí celkovou úplatu rovnoměrně rozprostřít po celou dobu trvání leasingu – v souladu s principem tzv. časového rozlišení nákladů a výnosů. Což komplikuje zmíněná první zvýšená platba, která se bude účetně i daňově postupně poměrově rozpouštět do jednotlivých splátek, a právě pro tento účel slouží u příjemce finančního leasingu účet 381 – Náklady příštích období.

Třebaže je smlouva o finančním leasingu sjednávána jako dlouhodobý kontrakt na předem dohodnutou dobu, může v průběhu užívání nastat situace, kdy dojde k předčasnému ukončení smlouvy s tím, že předmět leasingu je odprodán uživateli. Přičemž v praxi jde o poměrně neobvyklou událost, která je nevýhodná pro obě strany. Poskytovatel finančního leasingu takto ztrácí zdroj dlouhodobého výdělku a uživatel musí ihned zaplatit dost vysokou částku za odkoupení (zatím ještě málo opotřebovaného) předmětu leasingu oproti nízkým splátkám úplaty za užívání. Navíc kvůli ochraně finančních zájmů vlastníka bývají v leasingových smlouvách pro tyto případy stanoveny znepříjemňující a odrazující ustanovení sankčního charakteru. Při předčasném ukončení finančního leasingu se zásadně mění podmínky pro uznání úplaty jako daňového výdaje (nákladu) uživatele.

Obecně se považuje za „předčasně ukončenou” každá smlouva, která skončí dříve, než bylo původně dohodnuto. Nicméně pro účely daní z příjmů je stěžejní naplnění definičních znaků finančního leasingu, proto se tyto smlouvy podle § 21d odst. 4 písm. a) ZDP považují za „předčasně ukončené” pouze, jsou-li ukončeny před uplynutím stanovené minimální doby trvání finančního leasingu. Jedině v těchto případech, kdy předčasné ukončení má za následek nesplnění testu „minimální doby leasingu”, přestává jít daňově o „finanční leasing” a předmětná smlouva o úplatném užívání cizí věci se