dnes je 16.2.2019
Input:

Služby v EU a třetí země

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby v EU a třetí země

Ing. Jan Ambrož

V tomto textu rozebíráme mechanismus fungování služeb, a to tzv. přeshraničních služeb v rámci Evropské unie („EU”) a se třetími zeměmi („3Z”).


Právní úprava

Základní informace nalezneme v zákoně o DPH zejména v následujících paragrafech: §§ 9 a 9a ZDPH (místo plnění u služeb), § 10 a násl. (specifika určení místa pro vybraná plnění), § 14 (poskytnutí služby), § 24 (přiznat daň z přijaté služby), § 24a (přiznat plnění pro službu mimo tuzemsko), § 27a násl. (pravidla pro vystavování daňových dokladů), § 67 (osvobození služby do třetí země), § 102 (Souhrnné hlášení) a § 108 (povinnost přiznat daň nebo zaplatit daň).


Nezapomeňte nahlédnout též do úvodních ustanovení, například § 3 (Územní působnost) a § 4 (Vymezení základních pojmů). Problematice tzv. jednoho správního místa, ať už pro režim mimo nebo v EU, se věnuje § 110a a násl. zákona o DPH (zjednodušeně: pro elektronické služby).

EU a 3Z

Zaměříme se na výklad vztahů:

 • v rámci EU (obecný princip podmínky pro odpočet DPH, místo plnění, pozice osob povinných k dani a výjimky podle typu plnění) – část „A”, a

 • ke třetím zemím, tj. na situace, kdy zahraničním partnerem není subjekt z EU, ale ze třetí země – část „B”.


Mnoho pravidel je shodných, proto se již ve výkladu u subjektů v EU na několika místech zmíníme o zahraničních osobách („ZO”), která nemá podle § 4 odst. 1 písm. g) ZDPH sídlo ani místo pobytu na území Evropské unie.

(A) VZTAHY V EU

Vysvětlíme si nejdříve základní princip. Zákon stanoví pro určení místa plnění, osoby povinné přiznat daň, navazující povinnosti. Pro služby v EU platí následující schéma:

Dochází k přenosu daňové povinnosti – reverse charge (místa plnění) mezi členskými státy EU.

Navážeme na předchozí schéma:

 1. Je-li poskytovatel služby osoba povinná k dani v České republice (P.CZ) a příjemcem služby osoba povinná v EU (P.EU), pak šipka znázorňující přesun daňové povinnosti (reverse charge) míří do EU.
 2. Poskytuje-li plnění osoba P.EU pro P.CZ, je tomu samozřejmě naopak.

Existují konkrétní výjimky podle § 10 a násl. ustanovení, které jsou rozebrány v dalším textu (A2).


V zásadě řešíme statut subjektů: „osob povinných k dani”, nikoliv osob registrovaných k dani.


Postupně se seznámíme s principem určením místa plnění (A1), vybranými typy plnění (A2), zrekapitulujeme si některá práva a povinnosti k DPH (A3).

(A1) Místo plnění

Podle § 9 odst. 1 a odst. 2 ZDPH je uplatňována zásada, že místo plnění při poskytnutí služby:

 • osobě povinné k dani je místo, kde tato osoba (příjemce) sídlo nebo místo podnikání (A1.1),

 • osobě nepovinné k dani je místo, kde osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání (A1.2).

Osoba povinná k dani

Aby nemohlo dojít k nejasnostem, v § 9 odst. 3 ZDPH je definována pro určení místa plnění při poskytnutí služeb osoba povinná k dani:

 • osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,

 • právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.


Pokud se ve vztazích objeví fyzická osoba, může vzniknout problém s její klasifikací, zda je osobou povinnou nebo nepovinnou k dani („N”).


Pan Nowak je daňovým poradcem ve SRN. Vystupuje-li v obchodních vztazích z pozice své profese, je osobou povinnou k dani. Při soukromých aktivitách je osobou nepovinnou k dani.

Provozovna DPH

Specifický přístup se uplatní při existenci provozovny DPH.

V případě určení místa plnění podle bodu A1.1, je-li služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než je její sídlo, místo plnění je místo, kde je tato provozovna umístěna.


Provozovnou se v tomto případě rozumí organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby poskytované pro potřebu této provozovny, protože je „dostatečné stálá a má vhodné personální a technické zdroje”.


V praxi dochází k záměnám při testování vzniku provozovny – ta pro účely ZDPH může, ale nemusí být totožná se stálou provozovnou (pro ZDP).


Společnost Rada má své sídlo v Brně, a to také deklaruje svým obchodním partnerům. Ředitel společnosti bydlí v Bratislavě a řadu aktivit ve Slovenské republice vykonává osobně – k dispozici má kancelářské prostory a asistentku. V souladu s pravidly zamezení dvojího zdanění nevzniká na území SR stálá provozovna (typ činnosti). Pro účely DPH však na Slovensku provozovna existuje.


Také v § 9 odst. 2 ZDPH je důležitá existence provozovny – viz A1.2. Je-li služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se na jiném místě, než kde je její sídlo, opět je místo plnění podle umístění této provozovny.

(A2) Typy plnění a pozice příjemce

Základní princip určení správného místa plnění podle pozice daňových subjektů jsme si uvedli v předchozím textu.

Pro posouzení vzniku povinnosti přiznat daň je dále rozhodující typ plnění, neboť existuje řada výjimek, některé z nich jsou dále založeny na pozici příjemce plnění.


V dalším textu si uvedeme několik plnění a stanovíme místo, kde bude přiznána daň podle § 10 a násl. ZDPH. Proto se někdy přenese nebo nepřenese daňová povinnost do jiného členského státu, kde je sídlo nebo místo poskytovatele služby.


Společnost Rada poskytla poradenské služby (nejsou uvedeny v § 10 ZDPH) francouzské společnosti, osobě povinné k dani ve Francii. V souladu s ustanovením zákona o DPH dochází k přenosu daňové povinnosti na příjemce služby, proto dojde ke zdanění DPH ve Francii.

Typy plnění

Uvádíme stručný přehled vybraných typů plnění a konkrétní daňový režim.

ZDPH Typ služby  Místo plnění  
§ 10   Vztahující se k nemovitosti   Kde se nemovitost nachází (*)  
§ 10a   Přeprava osob   Kde se uskutečňuje   
§ 10b   Kultura, sport, věda a vzdělání   Kde se akce koná, ale jen pro vstup u osob povinných k dani (*)   
§ 10c   Stravovací  Kde je poskytnuta s výjimkami pro lodě aj.  
§ 10d   Poskytnutí dopravního
prostředku   
Kde je předán k držení nebo
užívání s dalšími specifiky pro krátkodobý nájem  
§ 10e   Zprostředkování pro osobu
nepovinnou   
Kde je služba zajišťována   
§ 10f   Služby přeprava zboží osobě nepovinné   Kde se uskutečňuje   
§ 10g   Oceňování movité věci pro osobu
nepovinnou   
Kde je služba skutečně poskytnuta. Ale je zde nesystémově řešena i služba přímo související s přepravou zboží  
§ 10h Další služby pro osobu nepovinnou k dani  Místo plnění pro osobu nepovinnou k dani ve třetí zemi – viz část B1 
§ 10i   Telekomunikační poskytnuté
pro osobu nepovinnou   
Místo příjemce služby  

V tabulce jsme uvedli pouze několik zásadních parametrů pro určení místa plnění.

Je nutné se seznámit s přesným zněním zákona a aktuálními výklady. V zákoně není toto téma jednotně zpracováno, prolínají se vztahy v EU s vazbami se třetími zeměmi. Níže komentujeme dva typy služeb (*): nemovité věci (A2.1) a kulturu aj. (A2.2).

(A2.1) Nemovitosti

Pro služby související s nemovitými věcmi platí jednoduché pravidlo – rozhoduje, kde se nemovitá věc nachází.


Firma Stavba.CZ, měsíční plátce DPH, provedla opravy na nemovitosti v Berlíně pro osobu registrovanou k dani ve SRN. Místo plnění je automaticky v SRN, kde je tato nemovitost umístěna.

Služby související

Službou přímo související je například nejen výše uvedená oprava nemovitosti a navazující například stavební dozor.

Novela 2017

V zákoně o DPH byl vložen druhý odstavec, ve kterém se definuje, co je službou vztahující se k nemovitosti. Uvádí se odkaz na Prováděcí nařízení Rady EU: taková služba má mít „dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí”.


Plátce DPH společnost Znalci.CZ poskytne poradenské služby související s nemovitostí společnosti Steuer – osobě povinné k dani ve SRN. Místo plnění je ve SRN, kde je tato nemovitost umístěna.


Za další služby přímo související rozumíme údržbu nemovité věci, pacht nebo nájem, poradenské služby typu odhadců, realitních kanceláří, architektů, projektů, ale také poskytování ubytování.


Za služby přímo nesouvisející je možné považovat následující: skladování zboží, reklamní služby, správa portfolia nemovitostí.

Některé služby jsou a budou hraniční.


Například projekt pro nemovitou věc, není-li určena pro danou parcelu, není službou související. Také pouhé zprostředkování ubytování nepatří mezi tyto služby, jestliže zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby.

Nemovitá věc v ČR

Doplníme si výklad o případy, kdy je nemovitá věc umístěna v České republice.


Firma Stavba provedla údržbu na nemovitosti v Praze, není důležité, že příjemcem plnění je osoba nepovinná k dani – kritériem je místo plnění, proto se jedná o zdanitelné plnění a místem plnění je Česká republika.


Příjemcem plnění není plátce, proto nelze uplatnit režim reverse charge, tj. přenos daňové povinnosti, na který jsme si již zvykli u stavebně-montážních prací.


Pokud by v předchozím příkladu tyto práce provedla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, třeba firma BAU.DE, její povinností by bylo přiznat daň podle § 108 zákona o DPH.

Nemovitost v EU

Vrátíme se k prvnímu příkladu (Berlín), příjemcem byl plátce DPH ve SRN. Kdyby jím byla osoba nepovinná k dani, daň musí přiznat poskytovatel. Postup je obdobný jako u předchozího příkladu.

(A2.2) Kultura, vzdělávání aj.

Určitou zvláštnost obsahuje ustanovení § 10b ZDPH.


Společnost Porady.CZ zorganizovala dvě vzdělávací akce pro osobu povinnou k dani v Rakousku. Místo plnění je „místo konání”, jde-li o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním.

Blíže viz Místo plnění při poskytnutí služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a vzdělávání.


Obdobně se posuzuje místo plnění (tj. podle místa konání), je-li příjemcem této služby osoba nepovinná k dani a předmětem služby je konkrétní v zákoně uvedený typ služby včetně služby související.


Plátce DPH, společnost Zábava, připravila pro hosty ze zahraničí speciální koncert v Rudolfinu. Míso plnění je tuzemsko.


Kdyby tato společnost zajistila, organizovala pro tyto osoby obdobný koncert v Linci, místo plnění je samozřejmě v Rakousku. A poskytovatel musí přiznat daň v tomto jiném členském státě.

Výstavy

Velmi často tuzemský subjekt zajišťuje služby – výstavy pro

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz