dnes je 1.4.2023

Input:

Účetní odpisy

21.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1
Účetní odpisy

Ing. Blanka Jindrová

Pro potřeby co nejreálnějšího vyjádření nákladů a ocenění majetku si účetní jednotka sama stanoví odpisy hmotného a nehmotného majetku, a to na základě odpisového plánu. Způsob výpočtu a provádění odpisů musí být v souladu s fyzickým a morálním opotřebením majetku.
Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka sama, např. podle předpokládané doby použitelnosti nebo výkonu. Účetní odpisy mají odpovídat skutečnému opotřebení dlouhodobého majetku.  

Novela ZDP od 1. 1. 2021

S účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně ve vymezení hmotného majetku pro účely ZDP.

Z hlediska věcného zůstalo vymezení hmotného majetku shodné s právní úpravou účinnou do 31. 12. 2020, avšak změna spočívá v navýšení rozhodné hodnotové hranice z částky 40.000 Kč na částku 80.000 Kč, a to mj. u kategorie samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením.

Pozor!!!

Podle § 7 odst. 3 PVZÚ patří stále do samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí předměty se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek

S účinností od 1. 1. 2021 byla kategorie nehmotného majetku ze ZDP vypuštěna. Tato systémová změna spočívá v tom, že odpisy softwaru již nebudou speciálně upraveny pro účely ZDP. To umožňuje poplatníkům uplatnit účetní odpisy DNM v základu daně, a to za splnění podmínek upravených v ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) ZDP bod 2.

Účetní odpisy DNM, stanovené podle odpisového plánu v účetnictví poplatníků, jsou plně daňově uznatelné za podmínky, že byl DNM poplatníkem pořízen:

 • úplatně, nebo

 • ve vlastní režii za účelem obchodování s ním, anebo

 • nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně.

Funkce účetních odpisů

Funkce účetních odpisů:

 • nákladová – přenáší hodnotu dlouhodobého majetku do hodnoty výkonů,

 • střádací – představuje akumulaci peněžních prostředků na reprodukci dlouhodobého majetku, které se získávají v tržbách za realizované výkony,

 • oceňovací – umožňuje reálné ocenění dlouhodobého majetku (tzn. výpočet zůstatkové ceny).

Mezi účetními a daňovými odpisy mohou vznikat rozdíly jak z hlediska celkové doby odpisování, tak i z hlediska odpisové základny (např. při přeměnách obchodních společností). Z toho důvodu se musí při účetní závěrce upravit základ daně z příjmů. Daňové odpisy jsou maximální částkou, kterou je možno uplatnit. Při výpočtu daňového základu k dani z příjmů se zjistí rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
účetní odpisy = daňové odpisy daňový základ není třeba upravit
účetní odpisy >daňové odpisy daňový základ zvýšíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (+ rozdíl)
účetní odpisy < daňové odpisy daňový základ snížíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (– rozdíl)

Účetní odpis je rozpuštění výdajů na pořízení dlouhodobého majetku (jeho historické ceny) do nákladů účetního období tak, aby byla zachována zásada věcné a časové souvislosti s dosaženými výnosy téhož období. Odpisy vychází z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ a jejich průběh je vyjádřen nejčastěji ve vazbě na čas, na výkony nebo jiným způsobem.

Odpisy za celou dobu užívání majetku jsou zachyceny narůstajícím způsobem na účtech skupin 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Odpisy musí být vypočteny a zaúčtovány do nákladů minimálně při účetní závěrce, obvykle jsou vypočteny na jednotlivé měsíce a stejně tak i účtovány. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Odpisový plán

Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, o něm účtují a odpisují jej v souladu s účetními metodami. Účetní jednotka je povinna sestavit odpisový plán, na jehož podkladě provádí odpisování majetku v průběhu jeho používání (§ 28 odst. 6 ZoÚ). Věcnou část odpisového plánu tvoří soupis odpisovaného majetku pro dané účetní období včetně jeho plánovaných přírůstků a úbytků, a je proto využitelný i pro stanovení daňových odpisů, pro sestavení plánu oprav a při vytváření rozpočtu tvorby rezerv na opravy hmotného majetku; navazuje na příslušné syntetické účty a analytické účty, současně tento plán podléhá ověření při inventarizaci. Metodickou část odpisového plánu tvoří metody, sazby a doba odpisování.

V souladu s § 56 odst. 3 PVZÚ (vyhláška č. 500/2002 Sb.) může účetní jednotka při konstrukci odpisového plánu s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky při odpisování majetku zohlednit i jeho předpokládanou zbytkovou hodnotu, tj. zdůvodnitelnou (kladnou) odhadovanou částku, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku (například prodejem), po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících s jeho vyřazením.

Zásady při tvorbě odpisového plánu

Při tvorbě odpisového plánu musí účetní jednotka dodržovat tyto zásady:

 • odpisovat lze maximálně do výše vstupní ceny majetku uvedené v účetnictví (a tím i výše odpisové základny, ze které se odpisy počítají),

 • doba účetního odpisování by se neměla výrazně odchylovat od předpokládané doby upotřebitelnosti tohoto majetku,

 • postup a metody odpisování nesmí být měněny v průběhu účetního období; pokud bude fyzické nebo morální opotřebení postupovat výrazně rychleji (pomaleji) než byl předpoklad, je možné zkrátit (prodloužit) dobu odpisování pro následující účetní období (jedná se o změnu účetní metody, a proto je nutný komentář v příloze k účetní závěrce),

 • neodpisují se pozemky, umělecká díla a sbírky, protože se jedná o majetek, který se používáním neopotřebovává,

 • dále se neodpisuje nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,

 • neodpisuje se najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, není-li zákonem nebo vyhláškou stanoveno jinak,

 • pro drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že dobu a způsob odpisování si stanoví účetní jednotka; protože však účetní jednotka zařadila majetek mezi dlouhodobý, musí stanovit odpisy minimálně na 2 účetní období. Současně jsou tyto odpisy užity i jako daňové odpisy podle 24 odst. 2 ZDP,

 • vymezit okamžik uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání, tzn. zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.

Kdo uplatňuje účetní odpisy

Majetek odpisují účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku (právní vlastník může být odlišný od ekonomického uživatele), anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků.

Nájemce může odpisovat DHM v případech smlouvy o výpůjčce (§ 2193 až 2200 NOZ), kdy půjčitel přenechává vypůjčiteli bezplatně věc k dočasnému užívání, a to ujednaným způsobem, po dobu zajištění závazku převodem práva nebo v případech, kdy se vlastnické právo k movitým věcem nabývá na základě projevu vůle jiným způsobem než převzetím věci.

Právní vlastník – pronajímatel, odpisuje dlouhodobý majetek, i když ekonomickým uživatelem je nájemce v případě smlouvy o finančním leasingu. Tím se pro účely ZoÚ rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku § 28 odst. 3 ZoÚ.

Nájemce (pachtýř) – ekonomický uživatel účetně odpisuje pouze v případě:

 • smlouvy o výpůjčce (§ 2193 až 2200 NOZ), kdy půjčitel přenechává vypůjčiteli bezplatně věc k dočasnému užívání, a to ujednaným způsobem, po dobu zajištění závazku převodem práva v důsledku zajištění dluhu,

 • propachtovaného obchodního závodu nebo jeho části na základě smlouvy o pachtu závodu podle § 2349 a násl. NOZ, má-li pachtýř k odpisování písemný souhlas propachtovatele,

 • že se jedná jde o technické zhodnocení na najatém majetku, provedl na svůj účet nájemce (pak o tomto technickém zhodnocení účtuje a odpisuje jej nájemce v souladu s účetními metodami), a pronajímatel toto technické zhodnocení neodpisuje a dal nájemci k odpisování písemný souhlas (§ 28 odst. 5 ZoÚ a § 28 odst. 3 ZDP),

Kupující (pokud je ve smlouvě výhrada vlastnictví) odpisuje účetně nakupovaný movitý majetek, i když vlastnické právo k majetku na kupujícího přechází až zaplacením a do nabytí vlastnictví kupující majetek pouze užívá (pozor, daňové odpisy uplatňuje až do zaplacení a přechodu vlastnictví prodávající).

Majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu.

Oprávněný uživatel odpisuje nehmotný majetek, k němuž nabyl právo užívání od jiné osoby.

Účetní jednotka, která majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provede na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, účtuje o tomto technickém zhodnocení a odpisuje jej v souladu s účetními metodami, které má stanoveny v odpisovém plánu. Toto technické zhodnocení odepíše účetní jednotka v průběhu užívání majetku, tj. po dobu nájmu stanoveném ve smlouvě. Účetní odpisy uplatní ÚJ vždy, i když nemá k odpisování technického zhodnocení souhlas od vlastníka (to má vliv pouze na daňové odpisy, které nemůže bez souhlasu vlastníka uplatnit).

Účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Výjimku z účetního odpisování, při které si nemůže účetní jednotka stanovit individuální postup v odpisovém plánu, tvoří goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku, u nichž musí účetní jednotka stanovit odpisy podle vyhlášky.

Goodwill

Goodwill (účet 015 – Goodwill) jako kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu nebo od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje do výnosů (na vrub účtu 075 – Oprávky ke goodwillu a ve prospěch účtu 647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) a kladný goodwill do nákladů (na MD účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a na Dal účtu 075 – Oprávky ke goodwillu). ÚJ může rozhodnout i o prodloužení doby odpisování maximálně na 120 měsíců. Všechny údaje o goodwillu i jeho odpisování musí ÚJ uvést v příloze k účetní závěrce.

Účtování odpisů kladného a záporného goodwillu

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Další výjimku tvoří Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (účet 027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku) obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodních korporací a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku sníženým o převzaté dluhy se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu nebo přeměny.

Záporný oceňovací rozdíl se odpisuje do výnosů (na MD účtu 087 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku a na Dal účtu 647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) a kladný goodwill do nákladů (na vrub účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 087 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku). Pokud nejsou součástí nabytého majetku aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování kratším než 180 měsíců. Všechny údaje o oceňovacím rozdílu i jeho odpisování musí ÚJ uvést v příloze k účetní závěrce.

Účtování odpisů kladného a záporného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Metody účetních odpisů

Při výpočtu účetních odpisů se vychází z odpisové základny a předpokládané doby životnosti majetku. Někdy se bere v úvahu tzv. "zbytková cena", kterou se rozumí cena odhadnutá na počátku, kterou by účetní jednotka získala prodejem dlouhodobého majetku po skončení životnosti a odečtení nákladů spojených s vyřazením.

Teoreticky přicházejí v úvahu tyto základní metody pro stanovení účetních odpisů:

 1. časové odpisy
  1. lineární,
  2. zrychlené
   • metoda sumace čísel,

   • metoda zmenšujícího se základu,

   • metoda s přechodem na lineární odpisování,

  3. progresivní odpisy,
 2. výkonové odpisy
  1. podle počtu výkonových hodin,
  2. podle množství produkce,
 3. jiný způsob odpisování

Časové odpisy

 1. Časové odpisy

a. lineární

Patří mezi nejjednodušší. V každém účetním období se odpisuje rovnoměrně stejná neměnná částka.

Příklad

Pořizovací cena DHM činí 120.000 Kč, životnost byla stanovena při jeho zařazení na 6 let.

Roční odpis 120.000 Kč : 6 lety = 20.000 Kč
Odpis podle odpisové sazby v procentech 100 % : 6 = 16,7 % ročně
Roční odpis (120.000 x 16,7 % ) / 100 = 20.040 Kč
Měsíční odpis 20.040 : 12 = 1.670 Kč
Poslední měsíční odpis   = 1.430 Kč

b. zrychlené odpisy

Při této odpisové metodě se do nákladů zahrnuje v prvních letech životnosti předmětu vyšší částka odpisů.

b1) metoda sumace čísel

Při metodě sumace čísel klesá částka odpisů v jednotlivých letech aritmetickou řadou. Tato metoda se označuje jako SYM (sum-of-the-years-digits) podle výpočtu, kterým je součet číslic reprezentujících za sebou jdoucí roky použitelnosti předmětu. Je založena na klesající odpisové sazbě a konstantní odepsatelné částce.

n = počet let životnosti

i = počet let, po které je předmět odpisován

Příklad

Pořizovací cena DHM činí 120.000 Kč, životnost byla stanovena při jeho zařazení na 6 let.

b2) metoda zmenšujícího se základu

Při metodě zmenšujícího se základu se v každém roce odepisuje stejná procentní část ze zůstatkové ceny. Označuje se jako DDB (double-declining-balance method). Je založena na konstantní odpisové sazbě, která je dvojnásobná proti lineární, a klesající odepsatelné částce.

Příklad

Pořizovací cena DHM činí 120.000 Kč, životnost byla stanovena při jeho zařazení na 6 let.

Při lineárních odpisech byla odpisová sazba 16,7 %, při této metodě bude dvojnásobná, tj. 33,4 %.

1. rok 33,4 % z 120.000 = 40.080
2. rok 33,4 % z (120.000 – 40.080) = 26.694
3. rok 33,4 % z (120.000 – 66.774) = 17.778
atd.    
6. rok   5.521
zbývá odepsat   10.251
Celkem   120.000

b3) metoda s přechodem na lineární odpisování

Při předchozí metodě zůstává neodepsána dost velká část pořizovací ceny. Někdy se proto používá změna této odpisové metody – přechod na lineární odpisování v roce, kdy se částka odpisů vypočtená lineární a zrychlenou metodou zhruba rovná, nebo v tom roce, kdy je tento rozdíl nejmenší.

kde:

n = doba životnosti

p = stejná % sazba jako při zjednodušené metodě zmenšujícího se základu

i = počet let, po které je předmět odpisován

Příklad

Pořizovací cena DHM činí 120.000 Kč, životnost byla stanovena při jeho zařazení na 6 let.

Vypočteme si dosazením do vzorce, ve kterém roce je nejlépe uskutečnit přechod na lineární odpisování, aby nám v posledním roce nezůstávala tak velká neodepsaná zůstatková cena.


Ve 3. roce je částka odpisů při metodě zmenšujícího se základu 13.306 Kč, tj. menší než odpis 17.778 Kč vypočteného v 3. roce podle předchozího vzorce. Proto od 4. roku přejdeme na lineární odpisování a výpočet odpisů v jednotlivých letech bude při metodě přechodu na lineární odpisování následující:

1. rok 23.570 Kč
2. rok 23.570 Kč
3. rok 23.570 Kč
Celkem 120.000 Kč

c) Progresivní odpisy

Při použití této metody se užívá složené úrokování. Odpisy v jednotlivých letech se skládají z pevné částky vypočtené pro 1. rok a z úroku z této částky za dobu odpisování.

Metoda je nazývána např. v USA jako metoda klesajícího fondu (sinking fund method).

p = použitá úroková sazba

Částka odpisů v i-tém roce se vypočte: a x r i–1

Příklad

Pořizovací cena DHM činí 120.000 Kč, životnost byla stanovena při jeho zařazení na 12 let, nebyla stanovena zbytková hodnota.

p = 5 %

1. rok 17.635 x 1,05 1 – 1 = 17.635 Kč
2. rok 17.635 x 1,05 2 – 1 = 18.517 Kč
3. rok 17.635 x 1,05 3–- 1 = 19.443 Kč
atd.    

Výkonové odpisy

II. Výkonové odpisy

Výkonové odpisy mohou přesněji vyjádřit roční odpis na základě množství vyrobené produkce nebo podle hodin využití daného předmětu.

a. podle počtu výkonových hodin, počtu ujetých kilometrů

Využití metody odpisování např. podle počtu ujetých kilometrů je vhodné tam, kde morální opotřebení není tak důležité a kde se dá určit předem celkový výkon za dobu užívání DHM.

Příklad

Pořizovací cena dodávkového automobilu je 250.000 Kč, životnost byla stanovena při jeho zařazení na max. 150.000 km.

300.000 Kč / 150.000 km = 2 Kč / 1km

Rok Počet km x 2 Kč Odpis Kč
1. 40.000 x 2 80.000
2. 35.000 x 2 70.000
3. 20.000 x 2 40.000
4. 10.000 x 2 20.000
atd.    

b. podle množství vyrobené produkce

Druhá z metod vychází z předpokladu opotřebení podle provozního vytížení a životnosti a je dána počtem vyrobených kusů.

Příklad

Pořizovací cena stroje 250.000 Kč, životnost stanovena na 500.000 ks výrobků.

250.000 / 500.000 = 0,50 Kč /1 ks

Rok Počet ks x 0,50 Kč Odpis Kč
1. 60.000 x 0,50 30.000
2. 30.000 x 0,50 15.000
3. 40.000 x 0,50 20.000
4. 50.000 x 0,50 25.000
atd.    

III. Jiný způsob odpisování

Pacht obchodního závodu

a) Pacht obchodního závodu

Další výjimkou z odpisování, které si může stanovit účetní jednotka v odpisovém plánu, je při pachtu obchodního závodu podle § 2349 NOZ v případech, kdy bude propachtovaným objektem obchodní závod, popř. taková jeho část, která tvoří samostatnou organizační složku. Bude-li propachtován zemědělský obchodní závod (farma, lesní závod, zahradnictví), použijí se v takovém případě ustanovení o pachtu obchodního závodu společně s ustanoveními o zemědělském pachtu. Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a závazky, které náleží k obchodnímu závodu nebo jeho části a které podle ustanovení NOZ přecházejí z propachtovatele (pronajímatele) na pachtýře (nájemce). Pokud je ve smlouvě dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat pachtýř (nájemce), postupuje se následovně.

Pachtýř (nájemce)

Pokud ve smlouvě o pachtu obchodního závodu je dohodnuto, že propachtovaný majetek bude odpisovat pachtýř (nájemce), dlouhodobý majetek přenechaný k požívání si převede pachtýř na účty účtových skupin 01, 02, 03 (MD) a účtových skupin 07, 08 (Dal) a rozdíl (zůstatkovou cenu DHM a DNM) na Dal účtu 474 – Dluhy z pachtu v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeným ve smlouvě.

Propachtovatel (pronajímatel) převede z příslušných účtů účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Dále se majetek převede ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek, vyúčtuje na vrub účtu 374 – Pohledávky z pachtu (příslušný účet účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek není nutno použít, lze účtovat přímo na příslušný účet 374 – Pohledávky z pachtu).

Přechod vlastnictví k ostatním složkám majetku

Přechod vlastnictví k příslušným zásobám bude uskutečněn formou prodeje.

Cenné papíry, pokud budou součástí propachtovaného obchodního závodu, přejdou v souladu se smluvním ujednáním a podle smluvního ujednání o nich bude účtováno.

Pohledávky a dluhy přecházejí ze zákona a účtuje se o nich jako o prodeji pohledávek a převzetí dluhů.

V účetnictví se postupuje u složek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy je hrazené nájemné vyšší než odpisy, následovně:

Celková částka sjednaná ve smlouvě se rozdělí na příslušné složky a mimo jiné na složku odpovídající:

 1. výši odpisů (popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku), o které se účtuje na vrub účtu 474 – Dluhy z pachtu u nájemce a ve prospěch účtu 374 – Pohledávky z pachtu u pronajímatele,
 2. nájemnému, o kterém nájemce účtuje na vrub příslušného účtu nákladů a pronajímatel ve prospěch příslušného účtu výnosů.

V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než (uplatňované) odpisy, postupuje se následovně:

 1. nájemce o částku hrazeného nájemného sníží příslušný dlouhodobý závazek na účtu 474 – Dluhy z pachtu, o rozdíl mezi odpisy a hrazeným nájemným se sníží příslušný dlouhodobý závazek ke konci rozvahového dne do výnosů,
 2. pronajímatel v tomto případě o částku přijatého nájemného sníží příslušnou dlouhodobou pohledávku za nájemcem účet 374 – Pohledávky z pachtu a ke konci rozvahového dne zaúčtuje rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého nájemného na vrub příslušného účtu nákladů a ve prospěch účtu 374 – Pohledávky z pachtu.

Základní souvztažnosti u pachtýře (nájemce)

Č. op. Text MD Dal
1. Zařazení propachtovaných předmětů obchodního závodu (jeho části)
jako celku v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě
01x, 02x, 03x 07x, 08x, 474
2. Přechod vlastnictví k zásobám 1xx 325
3. Převod cenných papírů:
a)koupí 25x, 06x 325
b)bezúplatně podrozvahové účty
4. Přechod pohledávek a dluhů s úhradou:
a) pohledávky 311 325
b) dluhy 325 321, 379
5. Účtování na podrozvahových účtech v částkách jmenovitých
hodnot pohledávek a dluhů
6. Zúčtování hrazeného pachtovného, hrazená částka je:
a) vyšší než odpisy
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 221
– zúčtování částky ve výši odpisů 474
– zúčtování částky ve výši "čistého" pachtovného 518
b) nižší než odpisy
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 474 221
– rozdíl z pachtovného a odpisů ke konci rozvahového dne 474 výnosy
7. Odpisy najatého majetku u pachtýře 551 08x
Vrácení souboru majetku propachtovateli za zůstatkovou cenu:
– vyřazení v pořizovací ceně 474 02x
– snížení oprávek 08x 474
Vyrovnání rozdílu mezi hodnotou vráceného
obchodního závodu a dluhem:
a) hodnota vráceného obchodního závodu je menší než dluh 474 221
b) hodnota vráceného obchodního závodu je větší než dluh 548 aktiva

Základní souvztažnosti u propachtovatele (pronajímatele)

Č. op. Text MD Dal
1. Vyřazení propachtovaných předmětů obchodního závodu v ocenění majetku
u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě a převod do dlouhodobého
finančního majetku (případně přímo na pohledávky)
– souhrn oprávek 07x, 08x
– pořizovací cena 01x, 02x, 03x
– převod zůstatkové ceny na účet dlouhodobého finančního majetku
(případně přímo na účet pohledávek)
069 (374)
2. Převod finančního majetku na pohledávky 374 069
3. Prodej zásob (přechod vlastnictví k zásobám):
a) úbytek zásob 542, 504 1xx
b) výnos z prodeje 315 604, 602
4. Převod cenných papírů:
a) prodejem 315 661
– vyřazení cenných papírů 561 06x, 25x
b) bezúplatně podrozvahové účty
5. Přechod pohledávek a dluhů s úhradou:
a) přechod pohledávky    
– postoupení pohledávek 546 311, 378
– předpis úhrady 315 646
b) postoupení dluhů 321 315
6. Přechod pohledávek a dluhů bez úhrady:
a) pohledávky 546 311, 378
b) dluhy 321 648
7. Zúčtování hrazeného pachtovného, hrazená částka je:
a) vyšší než odpisy
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 221
– zúčtování částky ve výši odpisů 374
– zúčtování částky ve výši "čistého" pachtovného 602
b) nižší než odpisy
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 221 374
– rozdíl z pachtovného a odpisů ke konci rozvahového dne náklady 374
8. Vyrovnání rozdílu mezi hodnotou vráceného
obchodního závodu a dluhem:
a) hodnota vráceného obchodního závodu je menší než pohledávka 221 374
b) hodnota vráceného obchodního závodu je větší než závazek aktiva pasiva, 648

Příklad – pacht obchodního závodu

Společnost Nová, a. s., si pronajala od společnosti Stará, s. r. o., celý obchodní závod, který tvoří:

021 – Budovy 50.000.000 Kč
081 – Oprávky k budovám 12.000.000 Kč
022 – Stroje 4.700.000 Kč
082 – Oprávky ke strojům 1.400.000 Kč
112 – Zásoby 600.000 Kč – přecházejí prodejem


Roční odpisy budov 300.000 Kč
Roční odpisy strojů 120.000 Kč

Pachtovné:

a) 500.000 Kč
b) 350.000 Kč

Základní souvztažnosti u společnosti Stará, s. r. o. – pachtýře (nájemce)

Č. op. Text MD Dal
1. Zařazení propachtovaných předmětů obchodního závodu v ocenění majetku
u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě
a) budovy 50.000.000 021
b) oprávky k budovám 12.000.000 081
c) stroje 4.700.000 022
d) oprávky ke strojům 1.400.000 082
e) závazek 41.300.000 474
2. Přechod vlastnictví k zásobám – FAP 600.000 112 325
3. Zúčtování hrazeného pachtovného, hrazená částka je: 
a) vyšší než odpisy 
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 500.000 211
– zúčtování částky ve výši odpisů 420.000 474
– zúčtování částky ve výši “čistého“ pachtovného 80.000 518
b) nižší než odpisy 
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 350.000 474 221
– rozdíl z pachtovného a odpisů ke konci rozvahového dne 70.000 474 výnosy
4. Odpisy najatého majetku: 
a) budovy 300.000 551 081
b) stroje 120.000 551 082

Základní souvztažnosti u společnosti Nová, a. s. – propachtovatel (pronajímatel)

Č. op. Text MD Dal
1. Vyřazení propachtovaných předmětů obchodního závodu (jeho části) v ocenění majetku
u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě
a) budovy 50.000.000 021
b) oprávky k budovám 12.000.000 081
c) stroje 4.700.000 022
d) oprávky ke strojům 1.400.000 082
e) pohledávka 41.300.000 374
2. Přechod vlastnictví k zásobám – FAV 600.000 315 604
3. Přechod vlastnictví k zásobám – vyskladnění 600.000 504 112
4. Zúčtování hrazeného pachtovného, hrazená částka je: 
a) vyšší než odpisy 
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 500.000 221
– zúčtování částky ve výši odpisů 420.000 374
– zúčtování částky ve výši “čistého“ pachtovného 80.000 602
b) nižší než odpisy 
– zúčtování ve výši peněžní úhrady podle smlouvy 350.000 221 374
– rozdíl z pachtovného a odpisů ke konci rozvahového dne 70.000 518 374

Komponentní odpisování

b) Komponentní odpisování (§ 56a PVZÚ)

Stavby, byty a nebytové prostory, samostatné movité věci a soubory movitých věcí může účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky odpisovat metodou komponentního odpisování majetku.

Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb a tyto skutečnosti doloží průkazným účetním záznamem.

Co se rozumí komponentou

Komponentou se pro účely vyhlášky rozumí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Určení kontroly výskytu závad jako komponenty účetní jednotka provádí k okamžiku uvedení majetku do užívání.

Odpisování komponenty

Komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku.

Výměna komponenty

Při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů.

O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku; majetek se i jako celek vykazuje. Účetní jednotka prokáže výpočet výše odpisu tohoto majetku jako celku například tím, že metodě komponentního odpisování přizpůsobí účtování o odpisech na analytických účtech. Při prvním použití metody komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.

Náklady by měly rovnoměrněji zatěžovat výsledek hospodaření, pokud bude docházet k výměně hlavních náhradních dílů postupně a podle jejich opotřebení. Hlavní náhradní díly nebudou účtovány jako jednorázový náklad, budou odpisovanou komponentou anebo její součástí. Při komponentním odpisování jsou i náhradní díly určené k výměně komponent do okamžiku spotřeby (výměny) zásobami účetní jednotky vykazovanými v položce "C.I.1. Materiál ". Pokud nevyužije účetní jednotka metodu komponentního odpisování, může využít zjednodušení v podobě metody ocenění souboru majetku a jeho odpisování, v případě stroje nebo zařízení pak včetně prvního vybavení náhradními díly.

Komponentní odpisy a daň z příjmů

Podle pokynu GFŘ-D-22 musí poplatníci odpisující majetek metodou komponentního odpisování při zjišťování základu daně z příjmů postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nevyužili, tj. výsledek hospodaření upraví o veškeré vlivy vzniklé jejím použitím:

 • § 23 odst. 2 písm. a) ZDP stanovuje, že pro zjištění základu daně u poplatníků odpisujících majetek účetní metodou komponentního odpisování, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování,

 • rozdíl účetních a daňových odpisů bude standardně vykázán na řádcích č. 50 a č. 150 přiznání k dani z příjmů právnických osob,

 • ostatní daňové (náklady), které v souvislosti s komponentním odpisováním nejsou účetním nákladem (tj. nejsou v ř. 10 přiznání), se uvedou na ř. 160 přiznání a naopak, když např. při výměně komponenty vznikne účetní náklad (např. zůstatková cena), který není daňově účinný, vyloučí se na ř. 40 přiznání,

 • při prodeji komponenty nebo při aktivaci zásob z vyřazených komponent v průběhu doby odpisování majetku jako celku bude zahrnut celý výnos do účetních výnosů a přes ř. 10 přiznání i do základu daně.

Výměna komponenty charakteru opravy, která bude v účetnictví znamenat snížení hodnoty majetku o výši ocenění vyřazované komponenty a zvýšení o výši ocenění nově zařazené komponenty, bude v základu daně z příjmů představovat jednorázový daňový náklad a zároveň na tuto opravu je možné vytvářet zákonnou rezervu.

Výměna komponenty charakteru technického zhodnocení, která bude v účetnictví znamenat snížení hodnoty majetku o výši ocenění vyřazované komponenty a zvýšení o výši ocenění nově zařazené komponenty, bude v základu daně uplatňována postupně prostřednictvím daňových odpisů ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny.

Příklad

Společnost AA, a. s., zabývající se zpracováním masa a výrobou masných výrobků zakoupila novou porážecí linku na zpracování masa. Celková pořizovací cena linky je 10.000.000 Kč, z toho nákupní cena linky je 9.000.000 Kč, doprava 200.000 Kč a další vedlejší náklady provedené na lince při uvedení do provozu vlastními zaměstnanci jsou 800.000 Kč. Předpokládaná doba užívání linky je 5 let, ale některé části se opotřebují dříve. Účetní jednotka se rozhodla rozdělit linku na 3 komponenty:

Komponenta Pořizovací cena Kč Doba užívání
1, 6.000.000 8 let
2. 3.000.000 3 roky
3. 1.000.000 2 roky

Na počátku 3. roku došlo k poškození 2. komponenty, která musela být vyměněna za novou v pořizovací ceně 2.000.000 Kč s použitím náhradních dílů v částce 800.000 Kč, předpokládaná doba užívání je opět 3 roky.

  2. komponenta 3. komponenta 4. komponenta Celkem
Pořizovací ceny / Odpisy 6.000.000 3.000.000 1.000.000 10.000.000
1. rok 750.000 1.000.000 500.000 2.250.000
2. rok 750.000 1.000.000 500.000 2.250.000
3. rok /* 750.000 900.000 500.000 2.150.000
4. rok 750.000 900.000 500.000 2.150.000
5. rok /** 750.000 900.000 500.000 2.150.000
6. rok /*** 750.000 900.000 500.000 2.150.000
7. rok /**** 750.000 900.000 500.000 2.150.000
8. rok 750.000 900.000 500.000 2.150.000
Celkem 6.000.000 7.400.000 4.000.000 17.400.000

*) 3 rok: – vyřazena komponenta č. 2, PC 3.000.000, ZC 1.000.000,

– zařazena nová komponenta č. 2, PC 2.700.000 / 3,

– vyřazena odepsaná komponenta č. 3, PC 1.000.000, ZC 0, zařazena nová ve stejné ceně.

**) 5. rok – vyřazena odepsaná komponenta č. 3, zařazena nová ve stejné ceně.

***) 6. rok – vyřazena komponenta č. 2, zařazena nová v PC 2.700.000.

****) 7. rok – vyřazena odepsaná komponenta č. 3, zařazena nová ve stejné ceně.

Výpočet odpisů

1. komponenta 8 x 750.000 = 6.000.000
2. komponenta (2 x 1.000.000) + ZC 1.000.000 + (6 x 600.000) = 7.400.000
3. komponenta 8 x 500.000 = 4.000.000
Celkem   17.400.000


Č. op. Text MD Dal
1. rok 
1. a) Cena pořízení výrobní linky – FAP 9.000.000 042 321
b) Doprava výrobní linky – FAP 200.000 042 321
c) Montáž a další náklady vlastními zaměstnanci 800.000 042 586
2. Uvedení do užívání v pořizovací ceně 10.000.000 022 042
3. Odpisy v 1. roce 2.250.000 551 082
2. rok 
4. Odpisy ve 2. roce 2.250.000 551 082
3. rok 
5. Vyřazení komponenty č. 2      
a) Pořizovací cena 3.000.000 082/2 022/2
b) Zůstatková cena 1.000.000 551 082/2
6. Pořízení nové komponenty č. 2/2 – FAP 2.100.000 042 321
7. Náhradní díly ke komponentě č. 2/2 600.000 042 112
8. Zařazení komponenty č. 2/2 2.700.000 022/2 042
9. Vyřazení komponenty č. 3/1 , která je odepsaná 1.000.000 082/3 022/3
10. Pořízení nové komponenty č. 3/2 – FAP 1.000.000 042 321
11. Zařazení nové komponenty č. 3/2 1.000.000 022/3 042
12. Odpisy ve 3. roce 2.150.000 551 082
4. rok 
13. Odpisy ve 4. roce 2.150.000 551 082
5. rok 
14. Vyřazení komponenty č. 3/2 – odepsaná 1.000.000 082/3 022/3
15. Pořízení nové komponenty č. 3/3 – FAP 1.000.000 042 321
16. Zařazení nové komponenty č. 3/3 1.000.000 022/3 042
17. Odpisy v 5. roce 2.150.000 551 082
6. rok 
18. Vyřazení komponenty č. 2/2 – odepsaná 2.700.000 082/2 022/2
19. Pořízení nové komponenty č. 2/3 – FAP 1.000.000 042 321
20. Zařazení nové komponenty č. 2/3 2.700.000 022/2 042
Nahrávám...
Nahrávám...