dnes je 24.4.2024

Input:

Uplatňování DPH u hotelů a penzionů - dokončení

4.12.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2014.24.1
Uplatňování DPH u hotelů a penzionů – dokončení

Ing. Martina Matějková

Předcházející část

Prodej zboží

U zboží se dle ustanovení § 47 odst. 3 ZDPH uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. V případě zboží zákon o DPH stanoví jinak, jedná-li se o zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zákona. Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému (dále jen "HS") a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Číselným kódem HS se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007. Ve zmíněné příloze č. 3 zákona o DPH jsou mimo jiné uvedeny potraviny včetně nápojů, vyjma nápojů alkoholických, jež jsou vymezeny zvláštním právním předpisem.

V hotelích vyšší kategorie bývá obvyklé, že na pokojích má host v minibarech k dispozici alkoholické i nealkoholické nápoje, popř. další druhy potravin. Pokud host zkonzumuje nabízené zboží, je mu při ukončení pobytu naúčtována jeho hodnota. V případě alkoholických nápojů bude s ohledem na výše uvedené uplatněna základní sazba daně. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 k zákonu o DPH (může se jednat např. o oříšky, sušenky, čokoládu, vodu, různé limonády apod.), se uplatní snížená sazba daně.

Stejně tak při prodeji zboží na hotelové recepci je vždy třeba rozlišit, zda se jedná o zboží vymezené v příloze č. 3 k zákonu o DPH či nikoliv. Snížená sazba se uplatní v případě prodeje různých limonád, vody, žvýkaček, sušenek, čokolády, nanuků a podobně. Snížená sazba daně se uplatní také při prodeji knih, brožur, prospektů, novin a časopisů, kde reklama nepřesahuje 50% plochy, obrázkových alb, obrázkových knih, omalovánek pro děti a dalšího zboží, které je také vymezeno v příloze č. 3 k zákonu o DPH pod číselným kódem 49. U zboží, které má "nepotravinářský charakter" a které do uvedeného kódu nespadá, se uplatní základní sazba daně. Může se jednat například o zubní pasty, hřebeny, kartáčky a jiné toaletní či hygienické potřeby, psací potřeby apod.

Pokud chce mít plátce stoprocentní jistotu v určení sazby daně u konkrétního zdanitelného plnění, může požádat Generální finanční ředitelství o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ve smyslu § 47b zákona o DPH. Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně.

Evidence pro účely DPH

Podle ustanovení § 100 zákona o DPH je každý plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení. Provozovatelé hotelů či penzionů, kteří jsou plátci DPH, tedy musí vést údaje o uskutečněných zdanitelných plněních podléhajících základní sazbě daně odděleně od údajů o uskutečněných zdanitelných plněních, která podléhají snížené sazbě daně. Zároveň jsou všichni plátci povinni vést v evidenci pro účely DPH přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo která nejsou předmětem daně. Případné další obsahové náležitosti evidence pro účely DPH stanoví § 100 a § 100a zákona o DPH.

Ostatní plnění poskytované hotelem či penzionem

Nájem nemovitých věcí

Hotely a penziony velmi často pronajímají své prostory (salonky či jiné místnosti) pro účely pořádání svateb a dalších hromadných akcí, a to jak firemních, tak i soukromých. V zákoně o DPH se s žádnou speciální definicí nájmu nesetkáme. Správci daně zpravidla zastávají názor, že nájmem se rozumí poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvený poplatek zabrat a užívat nemovitost jako vlastník. Toto právo však nesmí být pronajímatelem nikterak omezeno, například časově omezeným přístupem do prostor a podobně. V případě, že jsou tyto předpoklady splněny, jedná se o nájem vybrané nemovité věci, který je ve smyslu ustanovení § 56a zákona o DPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně. V případě, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, jedná se o poskytnutí služby ve smyslu ustanovení § 14 zákona o DPH, resp. o poskytnutí práva využití věci. U daného plnění se pak uplatní základní sazba.

Příklad

Majitel hotelu, plátce DPH, pronajímá v hotelu místnost kadeřnici. Za tento pronájem účtuje běžné nájemné. Kadeřnici je umožněn nepřetržitý neomezený přístup do pronajatého prostoru, může tedy předmětnou nemovitou věci užívat jako vlastník. V daném případě se jedná o nájem, který je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56a zákona o DPH.

U hotelů či penzionů se lze také setkat s pronájmem prostor pro umístění různých prodejních automatů. V případě, že pronajímatel má k pronajímané části nemovitosti pouze omezený přístup, jedná se o poskytnutí služby ve smyslu ustanovení § 14 zákona o DPH, resp. o poskytnutí práva využití věci, jelikož nejsou splněny podmínky nájemního vztahu.

Příklad

Majitel penzionu, plátce DPH, má uzavřenou nájemní smlouvu s provozovatelem nápojových automatů. Nájemce se domluvil s pronajímatelem, že umístí nápojový automat na vymezeném místě v prostorách penzionu. Bylo domluveno, že za tento pronájem bude provozovatel nápojových automatů majiteli penzionu hradit nájemné ve výši 10.000 Kč měsíčně. V daném případě se jedná se o poskytnutí práva využití věci, majitel penzionu je povinen u předmětného plnění uplatnit základní sazbu daně.

Příklad: Majitel hotelu, plátce DPH, pronajímá střechu mobilnímu operátorovi k instalaci antén. Ve smlouvě je stanoveno, že nájemce má právo vstupu na střechu hotelu v pracovních dnech od 8 – 15 hodin. V tomto

Nahrávám...
Nahrávám...