dnes je 22.3.2023

Input:

Vlastní kapitál - checklist

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.11
Vlastní kapitál - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

 • § 27 odst. 6 ZoÚ – Ocenění ekvivalencí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 ZDP – Základ daně (osvobození vymezených příjmů od srážkové daně za uvedených podmínek)

 • § 36 ZDP – Zvláštní sazba daně (zdanění podílů na zisku za uvedených podmínek)

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

 • § 30 ZOK – Základní kapitál

 • § 34 ZOK – Podíl na zisku

 • Díl 5 – Změny výše základního kapitálu (u společnosti s ručením omezeným)

 • Díl 6 – Změny výše základního kapitálu (u akciové společnosti)

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 14 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Základní kapitál

 • § 14a – Kapitálové fondy

 • § 15 – Fondy ze zisku

 • § 15a – Výsledek hospodaření minulých let

 • § 54 – Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtování

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 011 – Operace s obchodním závodem

 • ČÚS č. 012 – Změny vlastního kapitálu

 • ČÚS č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Interpretace Národní účetní rady

 • I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku

 • I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu

Komentář:

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje krytí aktiv, které účetní jednotka buď získala od svých vlastníků (základní kapitál, kapitálové fondy), nebo vydělala podnikatelskou činností (fondy ze zisku, nerozdělený zisk minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období). Výše vlastního kapitálu je významnou informací o finanční nezávislosti (nebo závislosti) účetní jednotky na cizím kapitálu. Stanovení optimální výše financování účetní jednotky vlastním kapitálem je obtížné a závisí to na mnoha okolnostech (předmět činnosti, majetková struktura, úroková míra apod.), a proto nelze stanovit jednoznačné pravidlo. Obvykle se uvádí, že vlastním kapitálem by měla být kryta především dlouhodobá aktiva.

Pravidla pro oblast vlastního kapitálu obchodních korporací upravuje částečně zákon o obchodních korporacích a návazně na něj účetní předpisy. Zákon o obchodních korporacích stanoví minimální výši základního kapitálu u kapitálových obchodních společností (akciová společnost a společnost s ručením omezeným). Ostatní obchodní společnosti nemají ze zákona povinnost vytvářet základní kapitál, dobrovolně však mohou. U komanditní společnosti může společenská smlouva stanovit komanditní sumu, do jejíž výše komanditisté ručí za dluhy společnosti. U společnosti s ručením omezeným může společenská smlouva určit, že valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál.

Vlastní kapitál je kromě základního kapitálu tvořen kapitálovými fondy (tvoří se vklady nebo rozdíly z přecenění majetku a závazků) a fondy tvořenými ze zisku, které

Nahrávám...
Nahrávám...