dnes je 28.11.2020

Input:

Zásoby

8.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5
Zásoby

Prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti zásob  Zásoby A (excel)

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti zásob  Zásoby B (excel)

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

  • § 25 odst. 1 ZoÚ – Oceňování

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 25 odst. 2 ZDP – Definice škody, manka, technologických úbytků a ztratného

  • § 25 odst. 1 písm. n) ZDP – Omezení daňové účinnosti mank

  • § 24 odst. 2 písm. l) ZDP – Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené pole potvrzení policie neznámým pachatelem

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Zásoby

  • § 49 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 005 – Opravné položky

  • ČÚS č. 015 – Zásoby

  • ČUS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 251 až § 264 ZP – Odpovědnost zaměstnance za škodu)

Komentář:

Zásoby vznikají v účetní jednotce jednak nákupem od externích dodavatelů (materiál, zboží), jednak vlastní výrobou (nedokončená výroba, polotovary, výrobky). V obou případech si může účetní jednotka vybrat způsob účtování buď průběžný (způsob A), nebo periodický (způsob B). Zásoby je nutné koncem účetního období ošetřit s ohledem na jejich charakter, oceňování a způsob účtování. Některé operace jsou shodné bez ohledu na to, zda účetní jednotka používá účtování způsobem A nebo způsob B, jiné jsou specifické pouze pro jeden z těchto způsobů.

Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací ceny jsou náklady související s jejich pořízením, zejména dopravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů. Náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují jejich ocenění. Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby stanovené účetní jednotkou.

Jak u způsobu A, tak u způsobu B je třeba koncem účetního období proúčtovat zásoby na cestě u nakupovaných zásob, jestliže účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce účetního období nedošly a naopak proúčtovat nevyfakturované dodávky v případě, že zásoby byly převzaty, ale do data účetní závěrky nedošla faktura. Rozdíl mezi oběma způsoby účtování je pouze v použití souvztažných účtů. U způsobu A je účtováno souvztažně s účtem pořízení zásob, u způsobu B souvztažně s příslušným