dnes je 22.6.2021

Input:

Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

9.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.22 Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 4 ZDN – Osvobození od daně z pozemků

§ 9 ZDN – Osvobození od daně ze staveb a jednotek

2014–2015   2016–2017   2018  
Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:  
 • pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, dále s budovou nebo jednotkou sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností.

 
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností.

 
Beze změny  
 • pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací.

 
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací.

 
Beze změny  
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící

  • škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,

  • poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

  • muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

  • knihovně vedené v evidenci knihoven,

  • veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

  • zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

  • zařízení sociálních služeb,

  • fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti.

 
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící

  • škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,

  • poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

  • muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

  • knihovně vedené v evidenci knihoven,

  • veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

  • zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,

  • zařízení sociálních služeb,

  • fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti.

 
Beze změny  
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně:

  • k úpravě odpadů pro jejich další využití,

  • k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,

  • k asanaci kontaminovaných pozemků podzemních vod a objektů,

  • pro třídění a sběr odpadů,

  • pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

  • pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky,

  • provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

  • provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

  • provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

  • pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

  • pro čistírny odpadních vod,

  • rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona.

 
 • pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící výlučně

  • k úpravě odpadů pro jejich další využití,

  • k asanaci a rekultivaci skládek odpadů,

  • k asanaci kontaminovaných pozemků podzemních vod a objektů,

  • pro třídění a sběr odpadů,

  • pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

  • pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky,

  • provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

  • provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

  • provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

  • pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

  • pro čistírny odpadních vod,

  • rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona.

 
Beze změny  
 • pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je

 • dálnicí,

 • silnicí,

 • místní komunikací,

 • veřejnou účelovou komunikací,

 • stavbou drah a na dráze,

 • leteckou,

 • vodních cest a přístavů.

Osvobozeny jsou v rozsahu zastavěné plochy. Uvedené stavby musí být užívány k veřejné dopravě v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu.
 • jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu.

 
 • pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je

 • dálnicí,

 • silnicí,

 • místní komunikací,

 • veřejnou účelovou komunikací,

 • stavbou drah a na dráze,

 • leteckou,

 • vodních cest a přístavů.

Osvobozeny jsou v rozsahu zastavěné plochy. Uvedené stavby musí být užívány k veřejné dopravě v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního úřadu.
 • jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu.

 
 • pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je

 • dálnicí,

 • silnicí,

 • místní komunikací,

 • veřejnou účelovou komunikací,

 • stavbou drah a na dráze,

 • leteckou,

 • vodních cest a přístavů.

Osvobozeny jsou v rozsahu zastavěné plochy. Uvedené stavby musí být užívány k veřejné dopravě v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu.
 • jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu.

 
 • pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území) nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

 
 • pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

 
Beze změny  
Neuvedeno.  
 • nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.

 
Beze změny  
Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání. Pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) ZDN jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronajímány.   Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) ZDN jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání nebo pronajímány. Pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. a), b) a t) ZDN jsou osvobozeny od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.   Beze změny  
Osvobozeny od daně ze staveb a  jednotek jsou:   Osvobozeny od daně ze staveb a  jednotek jsou:   Osvobozeny od daně ze staveb a  jednotek jsou:  
Nahrávám...
Nahrávám...