Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

032 - Umělecká díla a sbírky

16.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

032 – Umělecká díla a sbírky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují umělecká díla, která nejsou součástí stavby, drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci, popř. jejich soubory, stanovené zvláštními předpisy. Předměty zachycené na tomto účtu se neodpisují.


§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.3. – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení uměleckých děl a sbírek dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:    § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ 
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  042  321   
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  042  321,
211,
588,
586,
389  
§ 25 ZoÚ
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod pořízených uměleckých děl a sbírek v celkové pořizovací ceně  032  042   
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení uměleckých děl a sbírek byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
032  
346,
042,
042  
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na pořízení uměleckých děl a sbírek ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  042  588  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  032  042  § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – viz účet 021.  
5.  PF,
P  
Pořízení uměleckých děl a sbírek bez vedlejších pořizovacích nákladů:     
a) dodavatelsky  032  321   
b) za hotové,  032  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Pořízení uměleckých děl a sbírek bezplatně darem  032  648  Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, se oceňují ve výši 1 Kč.
§ 25 ZoÚ
§ 24 odst. 5 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
7.  VZ  Pořízení uměleckých děl a sbírek převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  032  491