Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

123 - Výrobky (při způsobu A účtování zásob)

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

123 – Výrobky (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování o výrobcích průběžným způsobem A. Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.1. – Výrobky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  S  Přírůstek zásob výrobků – současně s náběhem nákladů  123  583  Oceňování výrobků je podrobněji popsáno u účtu 121 Nedokončená výroba (při způsobu A účtování zásob) 
2.  S  Úbytek výrobků při prodeji  583  123   
3.  S  Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů):     
a) zvýšení cen  123  583   
b) snížení cen  583  123   
4.  S  Vyúčtování rozdílů ze změny metody ocenění:      
a) zvýšení cen  123  427  Změna metody oceňování se účtuje k prvnímu dni nového účetního období.
§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 13) a § 23 odst. 3 písm. b) [bod 6] *)  
b) snížení cen  427  123   
5.  S  Vyúčtování výsledků inventarizace:     
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  583  123  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.  
b) manka a škody nad normu  549  123   
c) snížení hodnoty hotových výrobků v důsledku živelní pohromy   547  123  Výjimečně se užívá účet  547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
d) přebytek výrobků  123  583   
VZ  e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty výrobků:     
  • snížení hodnoty je přechodné (tvorba opravné položky)

 
559
 
194
 
ČÚS 005, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 26 odst. 3 ZoÚ
Opravné položky na zvýšení hodnoty nelze v ČR vytvářet.