dnes je 23.1.2020

Input:

§ 14 Poskytnutí služby

20.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.14
§ 14 Poskytnutí služby

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

§ 14

Poskytnutí služby

 1. Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. Poskytnutím služby se rozumí také

  1. převod práv,

  2. poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty,

  3. vznik a zánik věcného břemene,

  4. přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci.

 2. Za poskytnutí služby se považuje

  1. poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,

  2. poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě nebo komitentovi.

 3. Za poskytnutí služby za úplatu se také považuje

  1. poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

  2. vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, 2) pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

  3. při rozpuštění sdružení 10) bezúplatné přenechání vneseného nehmotného majetku nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví,

  4. při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné přenechání vneseného nehmotného majetku nebo vydání podílu majetku vytvořeného společnou činností v nepeněžité podobě v nehmotném majetku účastníkovi sdružení, který vystupuje nebo je vyloučen, nebo

  5. vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, s výjimkou vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně.

 4. Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí

  1. dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, nebo

  2. poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně.

 5. Za poskytnutí služby se však nepovažuje

  1. prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku,

  2. vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštních právních předpisů o nápravě majetkových křivd 11),

  3. postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 2

  • § 21

  • § 28

  • § 72-79

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů

Zákon č. Sb., obchodní zákoník

V § 14 je stanoveno, co se pro účely zákona o DPH rozumí poskytnutím služby.

K § 14 odst. 1

Veškeré činnosti, které nejsou považovány za dodání zboží nebo převod nemovitosti, jsou považovány za služby. Za služby jsou dále považovány i převod a využití práv, poskytnutí práva využití věci, vznik a zánik věcného břemene, přijetí závazku zdržet se určitého jednání.

Pokud například převede majitel patentu, autorských práv k hudbě, ochranné známky tato práva na jinou osobu, jedná se o službu.

O službu se jedná i v případě zřízení věcného břemene, např. na pozemek, na kterém je cesta majitele, kterou bude využívat i jeho soused.

K § 14 odst. 2

Za poskytnutí služby se považuje také poskytnutí služby na základě rozhodnutí státního orgánu nebo na základě zvláštního právního předpisu.

Poskytnutím služby se rozumí i poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy.

K § 14 odst. 3 a 4

V ustanoveních odst. 3 a 4 je stanoveno, jaká plnění se rovněž považují za poskytnutí služby za úplatu. Jedná se o poskytnutí služby pro účely nesouvisející s podnikáním, pokud byl u souvisejících přijatých plnění uplatněn odpočet daně, bezúplatné přenechání nehmotného majetku při vypořádání sdružení nebo vložení majetkového vkladu kromě vkladu podniku,