dnes je 19.4.2024

Input:

§ 35ba ZDP Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

16.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 22 minut

3.1.3.9.28
§ 35ba ZDP Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Úplné znění

Ustanovení související k § 35ba odst. 1 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 38l odst. 2 – Způsob prokázání slev podle § 35ba ZDP
  • - § 35d – Postup při zohlednění osobních slev na dani zaměstnavatelem
Komentář

Komentář k § 35ba odst. 1 ZDP

Komentované ustanovení upravuje tzv. osobní slevy pro poplatníky, kteří jsou fyzickými osobami (§ 2 ZDP). Tyto slevy lze aplikovat na daň vypočtenou podle § 16 ZDP.

Slevy lze uplatnit maximálně do výše daně.

O pořadí uplatňování slev podle komentovaného ustanovení ani ostatních slev pro fyzické osoby (viz § 35 ZDP, § 35a ZDP a § 35b ZDP) zákon nehovoří. Je však zřejmé, že nevyužité slevy (nebo jejich část) podle komentovaného ustanovení nelze "převést" do dalších let.

To je rozdíl oproti daňovému zvýhodnění na děti (§ 35c ZDP, § 35d ZDP), které lze využít i formou daňového bonusu (§ 35c odst. 3 ZDP).

Omezení uplatnění slev na dani v případě daňového nerezidenta v České republice (§ 2 odst. 3 ZDP) viz § 35ba odst. 2 ZDP.

Zatímco základní sleva na dani na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP], sleva za umístění dítěte [§ 35ba odst. 1 písm. g) ZDP] a sleva na evidenci tržeb [§ 35ba odst. 1 písm. h) ZDP], je-li nárok, se nekrátí, u ostatních slev podle komentovaného ustanovení je možné připustit poměrné zkrácení nároku podle § 35ba odst. 3 ZDP.

Sleva za umístění dítěte má dále speciální pravidla upravena v § 35bb ZDP, sleva na evidenci tržeb v § 35bc ZDP.

Postup v případě zaměstnance viz § 35ba odst. 3 ZDP, § 35d ZDP, § 38ch odst. 3 ZDP a § 38ch odst. 5 ZDP.

Nárok na slevy podle komentovaného ustanovení se prokazuje způsobem podle § 38l odst. 2 ZDP a § 38l odst. 4 ZDP. Zaměstnanec prokazuje nárok svému zaměstnavateli (k tomu učiní prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP nebo § 38k odst. 5 ZDP), poplatník, který uplatnil slevu v daňovém přiznání, musí být skutečnosti schopen prokázat případné kontrole ze strany správce daně.

Ustanovení související k § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 38h odst. 4 ZDP – Uplatnění měsíční slevy na dani při učiněném prohlášení
  • - § 38k odst. 4 ZDP – Prohlášení k uplatnění měsíční slevy na dani
Komentář

Komentář k § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP

Komentované ustanovení upravuje výši tzv. základní slevy na poplatníka.

Komentované ustanovení obsahovalo od 1. 1. 2013 do 3. 8. 2014 výjimku pro poplatníky, kteří pobírali k 1. 1. daného roku starobní důchod nebo obdobný ze zahraničního pojištění stejného druhu. Tato výjimka byla hodně kontroverzní.

Nálezem Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 (zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 162/2014 Sb.) byla s účinností od 4. 8. 2014 zrušena část komentovaného ustavení omezující uplatnění základní slevy u důchodců. Uvedené je interpretováno tak, že za rok 2014 si mohli nárokovat slevu na dani všichni poživatelé starobního důchodu, a to bez ohledu na to, zda k 1. 1. 2014 pobírali či nepobírali (např. z důvodu přerušení) starobní důchod.

Po dalším nálezu Ústavního soudu spis. zn. I.ÚS 2340/2013 ze dne 22. 9. 2014 bylo zřejmé, že slevu lze uplatnit i pro rok 2013.

Výše slevy byla v posledních třech letech změněna. Zatímco v roce 2020 byla ještě ve výši 24 840 Kč, pro rok 2021 se zvýšila na 27 840 Kč a od roku 2022 je dokonce ve výši 30 840 Kč.

Má-li fyzická osoba nárok na tuto základní slevu, může si slevu uplatnit za celý rok, i když by její příjmy plynuly pouze po určitou část kalendářního roku. To může být i důvodem např. k dodatečnému zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle § 36 odst. 6 ZDP nebo § 36 odst. 7 ZDP.

Tuto slevu na dani na poplatníka lze ve výši 1/12 z roční výše, tj. v roce 2022 ve výši 2 570 Kč uplatnit pro snížení měsíčních záloh u zaměstnance podle § 38h odst. 4 ZDP, pokud zaměstnanec učiní pro svého zaměstnavatele prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP.

Rozdíl ve srovnání s úpravou před 1. 1. 2022

Zákonem č. 609/2020 Sb., byla základní sleva na poplatníka zvýšena od 1. 1. 2022 na částku 30 840 Kč ročně.

Ustanovení související k § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 21e odst. 3 – Vymezení manžela/manželky pro účely daně z příjmů
  • - § 21e odst. 4 – Vymezení společně hospodařící domácnosti
  • - § 35ca do 31. 12. 2017 – Omezení uplatnění slevy při aplikaci procentních výdajů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

  • - § 34 odst. 4 – Podmínky pro získání průkazu ZTP/P
Komentář

Komentář k § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP

Komentované ustanovení upravuje podmínky aplikace slevy na dani na manžela. Základní podmínkou je, manžel (manželka) žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, kterou se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§ 21e odst. 4 ZDP).

Podle § 21e odst. 3 ZDP se rozumí pro účely daní z příjmů pod pojmem manžel (manželka) také partner podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, čili slevu lze uplatnit i na partnera (§ 1 zákona č. 115/2006 Sb.).

Jelikož je aplikace/neaplikace slevy závislá na výši ročních příjmů manžela, nelze ji u zaměstnanců uplatnit již při odvodu měsíčních záloh, ale až:

 • v rámci ročního zúčtování daně (§ 38ch ZDP) – tato možnost se týká jen rezidenta v České republice (§ 2 odst. 2 ZDP), anebo

 • v rámci daňového přiznání, které si poplatník musí sám podat; tímto způsobem lze slevu uplatnit i v případě nerezidenta v České republice (§ 2 odst. 3 ZDP), který má však ještě omezení daná v § 35ba odst. 2 ZDP.

Podmínky pro přiznání nároku na průkaz ZTP/P (který zvyšuje výši slevy na dvounásobek) upravuje § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Do konce roku 2017 byla rozhodná pro nárok držba průkazu (která se brala podle datumu jeho vydání, které je na něm uvedené), od roku 2018 je rozhodný okamžik přiznání nároku na průkaz ZTP/P.

Příjmy, které se do limitní částky 68 000 Kč nezapočítají, upravují následující předpisy:

 • dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

 • dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče (nikoliv však odměna pěstouna) podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

 • dávky osobám se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči a sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [z příspěvku na péči se nezahrne jen ten, který je od daně osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP],

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,

 • státní příspěvky podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání – např. podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ale i podle cizích právních předpisů.

Dále viz výklad GFŘ v bodě k § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP pokynu GFŘ D–59, který obsahuje rovněž zajímavý názor na:

 • nezahrnutí příjmu ze společného jmění, který by plynul druhému z manželů a byl u něho zdaněn a

 • zahrnutí výživného nad rámec upravený soudem (ať již přímo nebo schválením dohody bývalých manželů),

 • do vlastniho přijmu manžela (manželky) se nezapočitava ani nahradni vyživne podle zakona č. 588/2020 Sb., o nahradnim vyživnem pro nezaopatřene ditě.

Dále uvedený pokyn obsahuje informaci o tom, že (s výjimkou příjmů ze závislé činnosti podle § 5 odst. 4 ZDP) je vždy rozhodující skutečné přijetí příjmů, nikoliv období, za které byly dosaženy (např. nemocenské vyplacené v lednu roku 202X+1 za prosinec 202X se započítá do příjmu roku 202X, kdy došlo k výplatě).

Viz také § 35ba odst. 3 ZDP pro případ, kdy by podmínka trvání manželství a společně hospodařící domácnost nebyly plněny po celý rok.

Příklady

Příklad

Lékař pan Gynekolog si vzal svou o 30 let mladší pacientku, která ještě studuje vysokou školu a nemá vlastní příjmy. Svatba byla 5. 9. 202X, proto si Gynekolog si může uplatnit slevu na dani na manželku jen ve výši 6 210 Kč (tj. poměrnou část z roční slevy za tři měsíce).

Čerpání této slevy nerezidentem (§ 2 odst. 3 ZDP) viz § 35ba odst. 2 ZDP.

V případě uplatňování výdajů procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP nebo § 9 odst. 4 ZDP pozor na omezení možnosti uplatnit slevu na manželku, dané v letech 2013 až 2017 (s určitou výjimkou pro rok 2017, kterou upravuje čl. II bod 13 zákona č. 170/2017 Sb.) ustanovením § 35ca ZDP.

Prokázání nároku na slevu (zaměstnavateli nebo správci daně) viz § 38l odst. 2 ZDP a § 38l odst. 5 ZDP.

Rozdíl ve srovnání s úpravou před 1. 7. 2017

Novela ZDP daná zákonem č. 170/2017 Sb., účinná od 1. 7. 2017, změnila okamžik, od kterého je v souvislosti s průkazem ZTP/P nárok na dvojnásobnou výši slevy. Počínaje rokem 2018 nebude tato sleva vázána na držbu průkazu (která se bere podle datumu vydání průkazu na něm uvedeného), ale na okamžik přiznání nároku na průkaz ZTP/P.

Ustanovení související k § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • - § 39 odst. 2 – Podmínky pro invaliditu prvního a druhého stupně
Komentář

Komentář k § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP

Komentované ustanovení upravuje podmínky pro poskytnutí tzv. základní slevy na invaliditu poplatníka. Ta navázána na invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně (viz § 39 a § 40 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Zatímco do konce roku 2017 bylo pro uplatnění slevy rozhodné pobírání tohoto invalidního důchodu, od roku 2018 se váže nárok na slevu na jeho přiznání.

Tuto slevu na dani lze ve výši 1/12 z roční výše, tj. ve výši 210 Kč, uplatnit pro snížení měsíčních záloh u zaměstnance podle § 38h odst. 4 ZDP, učiní-li zaměstnanec prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP, ale pouze v případě, že zaměstnanec je rezidentem v České republice (§ 38h odst. 13 ZDP). K prokázání měsíční slevy viz též § 38k odst. 7 ZDP, povinnost hlásit změny zaměstnavateli viz § 38k odst. 8 ZDP.

Prokázání nároku na slevu (zaměstnavateli nebo správci daně) viz § 38l odst. 2 ZDP a § 38l odst. 5 ZDP.

Čerpání této slevy nerezidentem (§ 2 odst. 3 ZDP) viz § 35ba odst. 2 ZDP. Viz také § 35ba odst. 3 ZDP pro případ, pokud by nebyly splněny podmínky pro uplatnění po celý rok.

Rozdíl ve srovnání s úpravou před 1. 7. 2017

Novela ZDP daná zákonem č. 170/2017 Sb., účinná od 1. 7. 2017, změnila okamžik, od kterého je na základní slevu na invaliditu nárok. Počínaje rokem 2018 není tato sleva vázána na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně, ale na okamžik jeho přiznání.

Ustanovení související k § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • - § 39 odst. 2 – Podmínky pro invaliditu třetího stupně
Komentář

Komentář k § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP

Komentované ustanovení upravuje podmínky pro poskytnutí tzv. rozšířené slevy na invaliditu poplatníka. Ta je navázána na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (viz § 39, § 40 a § 42 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Zatímco do konce roku 2017 bylo pro uplatnění slevy rozhodné pobírání tohoto invalidního důchodu, od roku 2018 se váže nárok na slevu na jeho přiznání.

Tuto slevu na dani lze ve výši 1/12 z roční výše, tj. ve výši 420 Kč, uplatnit pro snížení měsíčních záloh u zaměstnance podle § 38h odst. 4 ZDP, podepíše-li zaměstnanec prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP, ale pouze v případě, že zaměstnanec je rezidentem v České republice (§ 38h odst. 13 ZDP). K prokázání měsíční slevy viz též § 38k odst. 7 ZDP, povinnost hlásit změny zaměstnavateli viz § 38k odst. 8 ZDP.

Prokázání nároku na slevu (zaměstnavateli nebo správci daně) viz § 38l odst. 2 ZDP a § 38l odst. 5 ZDP.

Čerpání této slevy nerezidentem (§ 2 odst. 3 ZDP) viz § 35ba odst. 2 ZDP. Viz také § 35ba odst. 3 ZDP pro případ, pokud by nebyly splněny

Nahrávám...
Nahrávám...