dnes je 20.10.2020

Input:

Daň z nemovitých věcí

12.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí

Ing. Anna Teklá

Právní úprava

Právní úprava

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDN”). Poslední změny v zákoně byly provedeny zákonem č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších a zákonem č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. Změny provedené novelami se vztahují k předmětu daně z pozemků, k předmětu daně ze staveb a jednotek, v podávání daňového přiznání, k placení pokuty za opožděné podání daňového tvrzení, k zúžení poplatnictví v dani z pozemků a k některým nárokům na osvobození od daně. Zákon o dani z nemovitých věcí (k 1. 1. 2017 nebyl novelizován) tvoří:

  • daň z pozemků a

  • daň ze staveb a jednotek.

Vyhláška MZ

Pro výpočet daně z pozemků je nezbytný právní předpis, který každoročně přináší určité změny. Tímto předpisem je vyhláška MZ č. 294/2014 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. K 1. lednu 2017 byla tato vyhláška novelizována vyhláškou č. 432/2016 Sb.

Pozor!
Průměrná cena zemědělských pozemků se pro zdaňovací období roku 2017 změnila v několika katastrálních územích, a tak se změnil i základ daně z pozemků.

Rada
Pokud dojde pouze ke změně podle § 13a odst. 2 písm. b) ZDN, není třeba podávat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, stačí si daň správně přepočítat a novou daňovou povinnost zaplatit.

Oceňovací vyhláška

Dalším právním předpisem, který je nezbytný pro výpočet daně z pozemků u některých druhů pozemků, je vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K 1. 1. 2017 byla novelizována vyhláškou č. 443/2016 Sb.

Katastrální zákon

Jelikož ZDN zdaňuje nemovité věci, s výjimkou podzemních staveb se samostatným účelovým určením, je úzce spojen se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Rada
Ustanovení § 10 odst. 2 ZDN přímo odkazuje na definici zastavěné plochy stavby uvedené v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Společná ustanovení

Podle ust. § 12c ZDN je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Podle ustanovení § 13a odst. 1 ZDN je poplatník povinen podat daňové přiznání příslušnému správci do 31. ledna zdaňovacího období. V dalších zdaňovacích obdobích je povinností poplatníka podat nové daňové přiznání pouze v případě, že v průběhu roku dojde ke změnám vlastnických nebo jiných práv k nemovitým věcem, případně ke změnám dalších skutečností rozhodných pro stanovení daně. Takovou změnou je např. vznik nároku na osvobození od daně.

Místní příslušnost

Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Daň z nemovitých věcí je spravována 14 finančními úřady, které mají určitý počet územních pracovišť. Daňový subjekt má pro všechny nemovité věci, které se nacházejí na území jednoho kraje, pouze jeden daňový spis a spravuje ho jedno územní pracoviště příslušného finančního úřadu.

Spoluvlastnictví

Nemovitou věc ve spoluvlastnictví více osob lze přiznat jako celek prostřednictvím společného zástupce, nebo společného zmocněnce. Podle ust. § 13a odst. 4 ZDN ten ze spoluvlastníků, který podá daňové přiznání jako první, se považuje za společného zástupce. Na nemovitou věc ve spoluvlastnictví více osob podle ust. § 13a odst. 5 ZDN lze podat daňové přiznání také pouze za svůj spoluvlastnický podíl. Pokud do 31. ledna zdaňovacího období bylo podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci, potom správce daně bez předchozí výzvy ostatním spoluvlastníkům stanoví daň z moci úřední. Na spoluvlastníky se podle ust. § 13a odst. 6 ZDN nevztahuje pokuta za opožděné tvrzení daně ani penále z doměřené daně.

Opožděné daňové přiznání

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu za nepodání daňového nebo dodatečného daňového přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo ho podal po stanovené lhůtě, a toto zpoždění bylo delší než 5 pracovních dnů. Pokuta za opožděné tvrzení vzniká daňovému subjektu při podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání jak na vyšší daň, tak i na nižší daň, než je poslední známá daň správcem daně pravomocně stanovena. Právní úprava pokuty je obecně upravena v ust. § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o dani z nemovitých věcí má svoji, pro poplatníky výhodnější, úpravu pokuty pro případy, že daňové přiznání nebo dodatečného daňové podání na nižší daň bylo podáno po lhůtě pro podání. Podle ust. § 15a ZDNpoplatníkovi nevzniká povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně, podá-li daňové nebo dodatečné daňového přiznání po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván. Toto ustanovení lze uplatňovat ode dne 5. 2. 2015.

Rada
Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde k tomu, že poplatník již není vlastníkem, je poplatník povinen oznámit tuto změnu finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Dojde-li ke změně např. adresy nebo bankovního účtu, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů.

Příklad
Změny stavu nemovitých věcí, které vyvolají změnu daňové povinnosti, uvede poplatník v daňovém přiznání, jež podá do 31. ledna následujícího zdaňovací období. Daň z nemovitých věcí se stanovuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je stanovována. Tato skutečnost může být významná pro poplatníka, který se rozhodl pro výstavbu stavby např. na základě stavebního povolení.

Rada
Pokud mu stavební povolení (započetí výstavby) a kolaudační rozhodnutí (ukončení stavby) bylo vydáno v průběhu jednoho kalendářního roku, nestane se z tohoto pozemku poměrně drahý stavební pozemek.

Vznik vlastnictví

Podle § 11 zákona o katastru nemovitostí je vlastnické právo k nemovitostem zapisováno pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu, které je konstitutivní a deklaratorní povahy. Konstitutivní povahu má vklad do katastru nemovitostí spojený s převodem vlastnického práva k nemovité věci podle § 1105 NOZ.

Rada
Vlastnictví vzniká ke dni podání návrhu na