dnes je 15.8.2020

Input:

Daňové odpisy hmotného majetku

31.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2.1
Daňové odpisy hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová

HMOTNÝ MAJETEK

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin podle § 30 ZDP (třídění do odpisových skupin je uvedeno v příloze č. 1 k ZDP).

Odpisová
skupina
Minimální doba
odpisování
Vybrané položky DHM
1 3 roky počítače, programové vybavení, kancelářské zařízení, dvoustopá motorová vozidla osobní, zvířata, televizní kamery ...
2 5 let stroje a zařízení, nákladní vozy, traktory, plastové prefabrikované stavební části a celky, čerpadla, jeřáby stavební, chladicí a mrazicí zařízení, prodejní automaty, obráběcí a tvářecí stroje, vysílací přístroje pro rozhlasové a televizní vysílání, trolejbusy, letadla ...
3 10 let kovové konstrukce pro mosty, manipulační technika, lodě, výtahy, kovové výrobky, prefabrikované a stavební části z betonu a železobetonu, kovové nádrže, zásobníky, kontejnery, parní kotle, turbíny, pece, hořáky, jeřáby, klimatizační zařízení, elektromotory, generátory, transformátory, lokomotivy
4 20 let produktovody (plynovody, ropovody, vodovody atp.), věže, stožáry, komíny, sila, budovy ze dřeva a plastů, oplocení budov a inženýrských staveb, sila, vedení místní a dálková trubní, telekomunikační a elektrická, věže, stožáry, stavby elektráren, průmyslové komíny, koupaliště ...
5 30 let budovy kromě budov uvedených v odpisové skupině 4. a 6., dálnice, silnice, komunikace, mosty, tunely, podjezdy, podchody, přístavy, přehrady, objekty čistíren odpadních vod, studny, kašny, stavby pro sport a rekreaci ...
6 50 let budovy hotelů, administrativní, domů, pro společenské a kulturní účely, podzemní obchodní střediska, muzea a knihovny, historické nebo kulturní památky ...

Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše.

Došlo-li u stavebního díla ke změně hlavního užívání a v důsledku této změny se mění i zatřídění do odpisové skupiny uvedené v příloze č. 1 k ZDP, provede poplatník změnu zatřídění tohoto majetku ve zdaňovacím období nebo v období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém ke změně došlo. Samostatně odpisované technické zhodnocení provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování se zatřídí do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno.

Poplatník není povinen uplatnit odpisy. Současně může poplatník odpisování i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely.

METODY ODPISOVÁNÍ

Rovnoměrné odpisy

 • rovnoměrné odpisy hmotného majetku (§ 31 ZDP)

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:

Odpisová
skupina
Roční odpisová sazba
V 1. roce
odpisování
v dalších letech
odpisování
pro zvýšenou
vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

Při rovnoměrném odpisování se odpisy hmotného majetku vypočítají:

vstupní cena x přiřazená roční odpisová sazba
________________________________
100

Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální sazby uvedené v tabulce.

Zvýšený odpis

Poplatník, který je prvním vlastníkem, může uplatnit v prvním roce odpisování odpis zvýšený:

 • o 20 % (poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou),

 • o 15 % (poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod),

 • o 10 % (ostatní poplatníci, kteří jsou prvními vlastníky hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3, kromě letadel, motocyklů, osobních automobilů, přístrojů pro domácnost apod.)

Zvýšený odpis nelze uplatnit u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební podle zvláštního právního předpisu, hmotného majetku označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (přístroje pro domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny).

Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se pro účely ZDP považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zbožím. Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

Příklad odpisu zvýšeného v 1. roce o 10 % při lineárním odpisování

Odpisová
skupina
Roční odpisová sazba
v 1. roce
odpisování
v dalších letech
odpisování
pro zvýšenou
vstupní cenu
1 30 35 33,3
2 21 19,75 20
3 15,4 9,4 10

Zrychlené odpisy

 • zrychlené odpisy hmotného majetku (§ 32 ZDP)

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty:

Odpisová
skupina
Koeficient pro zrychlené odpisování
v 1. roce
odpisování
v dalších letech
odpisování
pro zvýšenou
vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

Při zrychleném odpisování se odpisy hmotného majetku v 1. roce odpisování vypočítají:

vstupní cena
__________________________
koeficient pro 1. rok odpisování

V dalších letech odpisování se odpisy hmotného majetku vypočtou:

2 x zůstatková cena
________________________________________
koeficient pro další roky odpisování – počet let, po která byl předmět již odpisován

Stejně jako při rovnoměrném odpisování může poplatník, který je prvním vlastníkem, zvýšit v prvním roce odpisování odpis o 10–20 % vstupní ceny (podle předmětu činnosti, kterou se zabývá).

Příklad

Pořizovací cena předmětu činí 100.000 Kč, předmět patří do 2. odpisové skupiny a byl pořízen v roce 2010.

 1. Poplatník uplatňuje rovnoměrné odpisy bez zvýšení odpisu v 1. roce.

       
  Rok Sazba v % Výpočet Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč)
  2010 11 (100.000 x 11) / 100 11.000 89.000
  2011 22,25 (100.000 x 22,25) / 100 22.250 66.750
  2012 22,25 (100.000 x 22,25) / 100 22.250 44.500
  2013 22,25 (100.000 x 22,25) / 100 22.250 22.250
  2014 22,25 (100.000 x 22,25) / 100 22.250 0
  Celkem100.000
 2. Poplatník uplatňuje rovnoměrné odpisy při zvýšení odpisu v 1. roce o 10 %.

       
  Rok Sazba v % Výpočet Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč)
  2010 11 + 10 (100.000 x 21) / 100 21.000 79.000
  2011 19,75 (100.000 x 19,75) / 100 19.750 59.250
  2012 19,75 (100.000 x 19,75) / 100 19.750 39.500
  2013 19,75 (100.000 x 19,75) / 100 19.750 19.750
  2014 19,75 (100.000 x 19,75) / 100 19.750 0
  Celkem100.000
 3. Poplatník uplatňuje zrychlené odpisy bez zvýšení odpisu v 1. roce.

       
  Rok Koeficient Výpočet Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč)
  2010 5 100.000 / 5 20.000 80.000
  2011 6 (2 x 80.000) / (6 – 1) 32.000 48.000
  2012 6 (2 x 48.000) / (6 – 2) 24.000 24.000
  2013 6 (2 x 24.000) / (6 – 3) 16.000 8.000
  2014 6 (2 x 8.000) / (6 – 4) 8.000 0
  Celkem100.000
 4. Poplatník uplatňuje zrychlené odpisy při zvýšení odpisu v 1. roce o 10 %.

       
  Rok Koeficient Výpočet Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč)
  2010 5 (100.000 / 5) + 10 %
  z 100.000
  30.000 70.000
  2011 6 (2 x 70.000) / (6 – 1) 28.000 42.000
  2012 6 (2 x 42.000) / (6 – 2) 21.000 21.000
  2013 6 (2 x 21.000) / (6 – 3) 14.000 7.000
  2014 6 (2 x 7.000) / (6 – 4) 7.000 0
  Celkem100.000

Výjimky z běžného odpisování

Roční odpis otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud tyto nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, dočasných staveb a důlních děl, se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Obdobně se odpisuje hmotný majetek, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění ve zvláštním zákoně.

U matric, zápustek, forem, modelů a šablon (ve Standardní klasifikaci produkce označených kódem 28.62.50, 29.56.24 a 29.52.40) se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.

U technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce
(§ 29 odst. 3) se roční odpis stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny.

Roční odpis podle výše uvedených výjimek se stanoví s přesností na dny nebo s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom odpisování nelze přerušit.

Za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 ZDP se uznávají i účetní odpisy podle zákona o účetnictví, pokud se jedná o hmotný majetek, který není vymezen pro účely ZDP jako hmotný majetek (§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území