dnes je 13.5.2021

Input:

Elektronická podání dle § 101a zákona o DPH

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.42 Elektronická podání dle § 101a zákona o DPH

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Právní úprava
  • § 101a ZDPH – Elektronická forma podání

Komentář:

Novela zákona o DPH upravila § 101a, který stanovuje povinnost podávat zde vyjmenovaná podání v oblasti DPH pouze elektronicky. Největší změnou je novelizace povinnosti identifikované osoby činit podání elektronicky. K tomuto byla vydána velmi obecná informace Generálního finančního ředitelství. Změna pro plátce v oblasti elektronického podání nenastala. Podle § 101a odst. 1 ZDPH bude identifikovaná osoba povinna podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 ZDPH (hlášení o pořízení nového dopravního prostředku), jakož i přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů. Je nutné zásadně zdůraznit, že dle ust. § 101a odst. 3 ZDPH nejsou-li výše uvedená podání učiněna datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná. Pokud identifikovaná osoba podá např. daňové přiznání v listinné formě, nebo nesprávné struktuře atd., bude takovéto podání daňového přiznání považováno za neúčinné (jako by nebylo identifikovanou osobou vůbec podáno) a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Rovněž je nutné uvést, že i přihláška k registraci identifikované osoby musí být učiněna elektronicky. Jedná se tak o zásadní změnu oproti situaci trvající do 31. 12. 2020, kdy bylo možné přihlášku k registraci identifikované osoby činit i jinak než elektronicky (v listinné podobě).

Pokud identifikovaná osoba podá neúčinné podání, je nezbytné jej učinit znovu, a to v odpovídajícím formátu a struktuře. V případě podání, vztahujícího se k obdobím před nabytím účinnosti novely, které bude od 1. 1. 2021 podáno v nesprávném formátu a struktuře, platí původní právní úprava, tj. takovéto podání by mělo být v souladu s § 74 DŘ označeno za vadné a podatele by měl správce daně vyzvat k odstranění vad podání. Pokud budou následně ze strany identifikované osoby tyto vady odstraněny, je pravděpodobné, že bude hleděno na takovéto podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.

S přihlédnutím k přechodným

Nahrávám...
Nahrávám...