dnes je 14.12.2018
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3025

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3025

Mgr. Pavla Krejčí

[Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů]

„Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů jsou v občanském zákoníku upraveny jako zvláštní druh korporací soukromého práva, které plní specifickou hospodářsko-politickou a sociálně politickou roli. Vyznačují se zejména tím, že samy o sobě nepřinášejí svým členům konkrétní hospodářský (materiální) užitek, ale jejich základním úkolem je zprostředkovaně působit na vylepšení postavení vlastních členů vůči třetím osobám.”1

Čl. 27 LZPS

Základní právní rámec práva sdružovat se v odborových organizacích je zakotven v čl. 27 LZPS, který garantuje právo se svobodně sdružovat na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Stejný článek Listiny pak ve vztahu k odborovým organizacím stanoví:

−že odborové organizace vznikají nezávisle na státu,

−omezení jejich počtu je nepřípustné,

−nepřípustné je též v podniku nebo v odvětví zvýhodnění některé odborové organizace na úkor jiné,

−právo omezit činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení působících na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny jen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

Kromě čl. 27 LZPS je postavení odborových organizací řešeno například následujícími mezinárodními smlouvami:

−Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (vyhlášena sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 489/1990 Sb.),

−Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vyhlášeny vyhláškou mistra zahraničních věci pod č. 120/1976 Sb.),

−Evropská úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod (vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb.),

−Evropská sociální charta (vyhlášena sdělením mistra zahraničních věcí pod č. 14/2000 Sb. m. s.),

−Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 (z 9. 7. 1948) o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se (vyhlášená sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 489/1990 Sb.),

−Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 (z 1. 7. 1949) o právu se organizovat a kolektivně vyjednávat (vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 470/1990 Sb.).

Pravidla transformace na novou právní úpravu

Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů měly před účinností NOZ formu sdružení a jejich právní úprava se řídila zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Ustanovení § 3046 určuje, že se tyto organizace nadále považují za oborové organizace a organizace zaměstnavatelů spolky podle NOZ, přičemž mají formu spolku sui generis.

„Při aplikaci nové úpravy je však nutno respektovat zvláštní povahu těchto forem právnických osob, jež požívají speciální ochrany již vzhledem k nadstátním garancím své existence a způsobu fungování. Východiskem je tu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87, o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (vyhlášená pod č. 489/1990 Sb.).”2

Zvláštní režim vzniku, změny a zániku

S ohledem na mezinárodní závazky má zvláštní režim především okamžik vzniku odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, neboť jejich vznik bere rejstříkový soud pouze na vědomí a eviduje je (tzv. evidenční způsob vzniku), jelikož komentované ustanovení uvádí, že odborové organizace a organizace zaměstnavatelů vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci (rejstříkový soud) oznámení o jejich založení. Obdobně to pak na základě novely provedené zákonem č. 460/2016 Sb. platí i pro změnu a zánik odborové organizace (v návaznosti na komentované ustanovení § 121 ZVR). Tato právní úprava byla do zákona včleněna, neboť judikaturou se dovodilo, že evidenční princip platil podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014 do 27. 2. 2017 pouze pro vznik odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, a nikoliv již na změny v provedeném zápise a na jejich zánik (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 7 Cmo 459/2014).

Přiměřená aplikace ustanovení o spolku a obecných ustanovení týkajících se právnických osob

V jiných aspektech se právní úprava odborové organizace a organizace zaměstnavatelů v zásadě neliší od právní úpravy spolků, přičemž ovšem tato ustanovení bude třeba vykládat a aplikovat s ohledem na povahu odborových organizací a organizací zaměstnavatelů jako spolků sui generis (tedy přiměřeně, jak praví komentované ustanovení). Jedná se např. o ustanovení týkající se možného zrušení právnické osoby (§ 129 a § 130). Při výkladu nelze pominout ani další právní předpisy, které se na činnost odborových organizací vztahují (např. zákoník práce).

Judikatura

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. června 2012, sp. zn. 28 Cdo 3948/2011

Koaliční svoboda, případně také syndikátní svoboda, představuje zvláštní případ sdružovacího práva, zakotvený v článku 27 Listiny základních práv a svobod. Směřuje k ochraně hospodářských a sociálních zájmů, při níž často dochází i ke sdružování samotných sdružení (například do odborových svazů). Svobodné sdružování zahrnuje právo zřizovat příslušné organizace, vstoupit do již existujících, ale také je bez překážek opustit. Právo nebýt členem sdružení označuje Ústavní soud za „negativní právo na svobodu sdružování” (nález sp. zn. Pl. ÚS 40/02).

Pobočné odborové organizace a pobočné organizace zaměstnavatelů

Novelou NOZ provedenou zákonem č. 460/2016 Sb. bylo z právní úpravy vypuštěno, že se transformace na novou právní úpravu dotýká též mezinárodních odborových organizací a pobočných odborových organizací a pobočných organizací zaměstnavatelů. Právní úprava totiž skýtala „podklad pro možné narušení autonomie odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve vnitřních záležitostech a může odporovat závazkům České republiky z mezinárodních smluv”.3 Proto bylo toto z komentovaného ustanovení vypuštěno. „Smyslem je vyjasnit, že i odborová organizace a organizace zaměstnavatelů založená jinou odborovou organizací nebo organizací zaměstnavatelů, resp. jejich organizační jednotka s právní subjektivitou, je odborovou organizací nebo organizací zaměstnavatelů, nikoliv zvláštní entitou, na niž se přiměřeně použijí ustanovení o pobočném spolku. Tím má být rozšířen prostor pro realizaci svobody sdružování a v jejím rámci svobody koaliční. Nedotčena by i nadále měla být možnost odborových organizací a organizací zaměstnavatelů zřizovat si různé vnitřní sekce, úseky, oddělení a organizační jednotky bez právní subjektivity. Vyloučena by neměla být ani fakultativní možnost zřídit organizační jednotku s právní subjektivitou, která bude vykazovat obdobné rysy jako pobočný spolek. Přiměřená aplikace úpravy pobočného spolku však nebude odborovým organizacím ani organizacím zaměstnavatelů vnucována bez možnosti se od ní odchýlit.”4

Judikatura

1. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2015, sp. zn. 7 Cmo 459/2014

Lze tak konstatovat, že pokud jde o vznik odborových organizací, § 3025 a § 121 odst. 1 ZVR plně respektují pro ČR závazné mezinárodní úmluvy, že odborové organizace a jejich pobočné organizace vznikají nezávisle na státu, a to dnem následujícím po dni,

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz