Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 941

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.14
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 941

Mgr. Pavla Krejčí

[Jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte]

Komentované ustanovení umožňuje, aby dítěti, kterému byl jmenován poručník, byl zároveň jmenován i opatrovník pro správu jmění dítěte (§ 948 a násl.). Obecně do základních povinností poručníka správa jmění dítěte spadá (§ 942). „V souvislosti se vzrůstající majetkovou stratifikací napříč společností může častěji docházet k případům, kdy dítě zdědí) nebo jinak nabude) rozsáhlé majetkové hodnoty nebo hodnoty značně rozmanité. Správa takového majetkového souboru pak může být pro poručníka zatěžující a náročná.”1

Ke jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte může dojít:

a) na návrh poručníka,

b) z úřední povinnosti.

Řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění na návrh poručníka

Komentované ustanovení dopadá pouze na případy, kdy je řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění zahájeno na návrh poručníka. Zákon v zásadě stanoví dvě podmínky, které musejí být naplněny proto, aby byl na návrh poručníka dítěti stanoven opatrovník pro správu jmění dítěte, a to:

a) poručník musí o dítě osobně pečovat (§ 939),

b) péče o jmění dítěte je značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového souboru.

Naplnění obou výše uvedených podmínek musí být v řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte prokázáno. Poručník musí k návrhu na zahájení řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění přiložit soupis jmění dítěte ke dni podání návrhu.

Řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění vedené z úřední povinnosti

Soud může zahájit řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte, kterému je jmenován poručník za podmínek uvedených v § 943. Soud ke jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte přistoupí tehdy, kdy je to nezbytné v zájmu dítěte (např. soud dospěje k názoru, že poručník nebude dostatečně chránit jeho zájmy v této oblasti).

Vymezení vzájemných práv poručníka a opatrovníka pro správu jmění dítěte

Rozhodne-li se soud jmenovat opatrovníka pro správu jmění dítěte, je zároveň povinen vymezit vzájemné povinnosti a práva poručníka a tohoto opatrovníka.

Pokud se týká obsahu rozhodnutí o jmenování opatrovníka pro správu jmění, bude soud postupovat podle § 948 a vymezí rozsah jmění, které bude opatrovník spravovat, a rovněž zpravidla též určí, jakým způsobem má s jednotlivými částmi jmění nakládat, popřípadě jaký způsob nakládání mu zakazuje. Soud může například rozhodnout tak, že opatrovník bude oprávněn spravovat pouze určitou část jmění dítěte (např. obchodní podíl ve společnosti, obchodní závod, rozsáhlé nemovitosti apod.) a ve zbytku bude i nadále se jměním hospodařit poručník. Soud může