dnes je 24.4.2024

Input:

Kontrolní hlášení

18.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.30.1 Kontrolní hlášení

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 101c ZDPH§ 101k ZDPH – Kontrolní hlášení

2016–28. 7. 2016   29. 7. 2016–2017   2018–31. 3. 2019   1. 4. 2019–2022  
Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,

2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo

3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.  
S účinností od 29. 7. 2016 bylo ke kontrolnímu hlášení doplněno ustanovení § 101j ZDPH, dle kterého povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez předchozí výzvy správcem daně nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

Současně dle přechodných ustanovení zákona č. 243/2016 Sb. se při posouzení splnění dané podmínky nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a také zaniká povinnost uhradit pokutu 1 000 Kč, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a o které dosud nebylo rozhodnuto platebním výměrem.  
S účinností od 1. 1. 2018 je nahrazeno ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH novým, které konkrétně vymezuje, že plátce je povinen v kontrolním hlášení kromě obecných náležitostí podání uvést:

a) identifikační a kontaktní údaje plátce,

b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,

c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně a
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.  
V oblasti kontrolního hlášení dochází ke dvěma drobným změnám.

První z nich znamená pouze formulační úpravu ustanovení § 101c písm. a) a b) ZDPH.

Plátce je dle § 101c ZDPH povinen podat kontrolní hlášení, pokud

  1. uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal přede dnem uskutečnění takového plnění úplatu, ze které vznikla povinnost přiznat daň,

  2. ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl,

    1. vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) nebo

    2. uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce.
 
Nahrávám...
Nahrávám...