dnes je 16.1.2019
Input:

Náhrada škody nebo nemajetkové újmy ve zvláštních případech pracovněprávních vztahů

17.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.5 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy ve zvláštních případech pracovněprávních vztahů

JUDr. Pavla Hloušková

Zákoník práce upravuje postup při povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu v některých zvláštních případech. Jde o situace, kdy pracovní úraz utrpí zaměstnanec, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody konané mimo pracovní poměr, dále když utrpí pracovní úraz nebo je u něho zjištěna nemoc z povolání v době, kdy má sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nebo při výkonu prací na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, nebo v případech, kdy pracovní úraz utrpí poživatel starobního důchodu či invalidního důchodu nebo je u něho zjištěna nemoc z povolání.

Přestože se u výše uvedených kategorií zaměstnanců nejedná o „klasický” pracovní poměr, i na tyto zaměstnance se za splnění stanovených podmínek vztahují povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu a nemajetkovou újmu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s tím, že nárok zaměstnance je odvozen v zásadě od délky doby zaměstnání.

Pokud zaměstnanec pracoval v několika pracovních poměrech nebo konal práci na základě dohody o pracovní činnosti, pak se při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly trvat.

Určení výše náhrady škody

Sporná bývá odpověď na otázku, zda se povinnost zaměstnavatele nahradit škodu zaměstnanci provádí tak, že se průměrné výdělky dosahované ve všech těchto zaměstnáních sčítají a do takto stanoveného průměrného výdělku se náhrada za ztrátu na výdělku doplácí, nebo zda má být náhrada za ztrátu na výdělku doplácena do průměrného výdělku dosahovaného v každém jednotlivém zaměstnání. Podle současné právní úpravy nebude způsob výpočtu činit problém, neboť při použití obou dvou způsobů by nemělo dojít k rozdílnému výsledku.

Jinak by tomu však bylo za situace, kdy při zvyšování náhrady za ztrátu na výdělku (tzv. valorizaci) byly nařízeními vlády, které zvýšení upravovaly, stanoveny limity. V těchto případech by mohlo dojít k poškození zaměstnance, neboť součet průměrných výdělků dosahovaných ve všech zaměstnáních by mohl dosáhnout částky, která byla již limitována, zatímco v opačném případě by se tak nestalo. Podle našeho názoru by mělo být odškodnění zaměstnance prováděno samostatně do průměrného výdělku dosahovaného v každém jednotlivém zaměstnání. Podpoře tohoto názoru svědčí i skutečnost, že ne vždy je trvání jednotlivých pracovních poměrů shodné. Jestliže má zaměstnanec uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou a v tomto pracovním poměru utrpí pracovní úraz a další pracovní poměr má uzavřen na dobu určitou, nebo uzavře dohodu o pracovní činnosti, bude nepochybné, že náhrada za ztrátu na výdělku nebude zaměstnanci příslušet v těchto zaměstnáních shodně po celou jejich dobu. V pracovním poměru na dobu neurčitou bude příslušet za stanovených podmínek po celou dobu, v zásadě až do 65 let věku, zatímco v pracovním poměru na dobu určitou nebo při výkonu prací na základě dohody o pracovní činnosti vždy jen do doby, než měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jen lze-li podle okolností důvodně předpokládat, že by byl postižený i nadále zaměstnán. Součtem průměrných výdělků by došlo k tomu, že by zaměstnavatel za situace, že již nebude doplácet náhradu za ztrátu na výdělku do průměrného výdělku dosahovaném v pracovním poměru na dobu určitou, neboť tento pracovní vztah skončil a nedalo by se důvodně předpokládat, že by i nadále trval, musel znovu nově stanovit průměrný výdělek, do kterého by náhradu za ztrátu na výdělku doplácel, a to pouze jako průměrný výdělek z pracovního poměru na dobu neurčitou.

Poživatel starobního nebo invalidního důchodu

Poživateli starobního nebo invalidního důchodu přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, pokud sám nepřestal být zaměstnán z důvodů, které s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nesouvisí. Jestliže by však byl důchodce nucen skončit pracovní poměr právě v důsledku utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, příslušela by mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, po niž by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl pracovat. Časové omezení věkovou hranicí 65 let platí i zde. Určení délky doby, po kterou by mohl důchodce i nadále pracovat, bude ve většině případů záviset na individuálním lékařském posouzení.

Žáci a studenti

Další kategorií, na kterou se vztahuje povinnost nahradit škodu a nemajetkovou újmu podle pracovněprávních předpisů, jsou fyzické osoby, které sice nemají statut zaměstnance, ale na své povolání se teprve připravují. Jedná se o žáky základních škol, základních uměleckých škol, učilišť, středních odborných škol a speciálních škol, vyšších odborných škol a studenty vysokých škol. Kdo je povinen náhradu škody v těchto případech provádět, stanoví §

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz