dnes je 17.6.2024

Input:

Nález 24/1996 SbNU, sv.5, K zákonným mezím samostatné působnosti obce Porušení právní povinnosti jako nutná podmínka uložení sankce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 24

Pl. ÚS 31/95

K zákonným mezím samostatné působnosti obce
Porušení právní povinnosti jako nutná podmínka uložení sankce

1. Pokud by z omezení základního práva (v daném případě základního práva obsaženého v ust. čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) vyplynula právní povinnost, mohlo by se tak stát jen na základě zákona a v jeho mezích. Za meze základních práv a svobod je přitom nutno považovat jakékoliv omezení svobodné vůle oprávněného subjektu, tj. též stanovení podmínek omezujících výkon podnikatelského oprávnění (tedy povinnost omezit poskytované služby jen na určitou dobu).

2. Pokud je příslušný článek napadené vyhlášky v rozporu se zákonem, není možné za jeho porušení ukládat sankce. Sankce je možné ukládat toliko za porušení právních povinností. Povinnosti uložené ustanoveními vyhlášky, které jsou v rozporu se zákonem, nelze považovat za právní povinnosti a nelze je tedy ani v případě jejich nedodržení sankcionovat.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 sp. zn. Pl. ÚS 31/95 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Uherském Hradišti na zrušení čl. 1 odst. 3, čl. 2, čl. 3 odst. 2, pokud jde o povinnosti stanovené čl. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště ze dne 22. června 1995 č. 8/95 o ochraně nočního klidu (nález byl vyhlášen pod č. 108/1996 Sb.).

I. Výrok

Ustanovení čl. 2, čl. 3 odst. 2 - slova „čl. 2“ a čl. 4 vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 ze dne 22. 6. 1995 o ochraně nočního klidu se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Návrh na zrušení čl. 1 odst. 3 vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 ze dne 22. 6. 1995 o ochraně nočního klidu se zamítá.

II. Odůvodnění

Přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti podal návrh na zrušení čl. 1 odst. 3, čl. 2, čl. 3 odst. 2, pokud jde o povinnosti stanovené čl. 2 a čl. 4 vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 ze dne 22. 6. 1995. Podle jeho názoru uvedené části obecně závazné vyhlášky nejsou v souladu s čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť rozšiřují nad rámec zákona kompetence obecní rady a omezují základní práva a svobody dané ústavními zákony nebo mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR.

Starosta obce Staré Město u Uherského Hradiště se k návrhu nevyjádřil. Z obsahu přípisu obce Staré Město u Uherského Hradiště ze dne 22. 6. 1995, jakož i kopie zápisu z 5. zasedání obecního zastupitelstva, podepsaného starostou obce a dvěma ověřovateli zápisu, plyne, že napadená vyhláška byla schválena při zmíněném zasedání pod bodem č. 8, a to 11 hlasy pro, 5 hlasy proti a 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování. Zastupitelstvo má 17 členů, všichni byli hlasování přítomni. Vzhledem k této skutečnosti lze konstatovat, že napadená vyhláška byla přijata kvalifikovaným způsobem (§ 38 odst. 5 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obecně závazná vyhláška byla zveřejněna vyvěšením na úřední desce Městského úřadu ve Starém Městě u

Nahrávám...
Nahrávám...