dnes je 24.4.2024

Input:

Poskytování ochranných nápojů

23.2.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

Poskytování ochranných nápojů

Ing. Martin Děrgel

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):

  • § 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), ve znění pozdějších předpisů

  • § 101 až § 108 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 17 – Pokuta fyzické osobě za neposkytnutí ochranných nápojů

  • § 30 – Pokuta právnické osobě za neposkytnutí ochranných nápojů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), pozdějších předpisů

  • § 6 odst. 7 písm. b) – Daňové posouzení z pohledu zaměstnanců

  • § 24 odst. 2 písm. j) – Daňové posouzení z pohledu zaměstnavatele

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

  • § 8 – Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů

  • Příloha č. 1 – Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek

 • Pokyn GFŘ č. D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3/2015), zejména:

  • komentář k § 6 odst. 7 písm. b) ZDP – K daňovému posouzení z pohledu zaměstnanců

  • komentář k § 24 odst. 2 ZDP bod 12 a k § 25 ZDP bod 17 – K daňovému posouzení z pohledu zaměstnavatelů

Popis operace:

V souladu s § 104 odst. 3 ZP je zaměstnavatel povinen na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami poskytovat zaměstnancům tzv. ochranné nápoje, a to za v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Prováděcí předpis vymezuje prakticky dva druhy pracovišť, kde je nutno ochranné nápoje poskytovat:

 • tzv. horké provozy, kde slouží k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže a

 • tzv. studené provozy, kde jsou určeny pro ochranu zdraví před účinky zátěže chladem.

Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Musejí být zdravotně nezávadné, mohou obsahovat látky zvyšující odolnost organismu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého však nesmí vůbec obsahovat alkohol.

Zjištění podmínek pro poskytnutí ochranného nápoje je poměrně technicky náročné – viz dále, nicméně v zájmu ochrany zaměstnanců tuto povinnost nelze opomíjet. Neposkytne-li zaměstnavatel bezplatně ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost podle právního předpisu, hrozí mu pokuta inspekce práce až 1 milion Kč.

Studené provozy

Poměrně jednoduše jsou vymezeny studené provozy jako trvalá práce na:

 • nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C,

 • venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C. Korigování se přitom provádí s ohledem na rychlost proudění vzduchu podle části D, přílohy č. 1 ke zmíněnému nařízení.

Je-li některá z těchto podmínek naplněna, pak je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnou teplý ochranný nápoj chránící před zátěží chladem, a to v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Horké provozy

Základním pravidlem je, že ochranný nápoj chránící před zátěží teplem je nutno poskytnout v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Problém ovšem je s dosti složitým vymezením tzv. horkého provozu zmíněným prováděcím předpisem, a to odkazem na jeho obsáhlou přílohu č. 1 a také na § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 • V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 ke zmíněnému nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

  • Lehké práce v sedě, ...

  • Lehké práce převážně v sedě, ...

  • Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, ...

  • "Lehčí" práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin...

 • U práce zařazené podle přílohy č. 1 ke zmíněnému nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle výše uvedeného, prvého bodu.

  • "Těžší" práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin...

  • Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních a dolních končetin...

  • Práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních a dolních končetin...

  • Práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních a dolních končetin...

 • Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté. O zařazení prací do 4. kategorie rozhoduje krajská hygienická stanice na návrh dotyčného zaměstnavatele, který by tak měl učinit do 30 dnů od zahájení práce.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Zjištění horkého/studeného provozu externím odborníkem   518   211, 321   
2.   Nákup ochranných nápojů:   –   211, 321   
– Účtování o zásobách způsobem A   112   –   
– Účtování o zásobách způsobem B   501   –   
3.   Poskytnutí ochranných nápojů zaměstnancům:   –   –   
– Účtování o zásobách způsobem A   501   112   
– Účtování o zásobách způsobem B (neúčtuje se, bylo řešeno již při pořízení ad 2)   –   –   
4.   Opětovné naskladnění ochranných nápojů nevyužitých zaměstnanci:   –   –   
– Účtování o zásobách způsobem A   112, –501   –   
– Účtování o zásobách způsobem B (neúčtuje se, projeví se až při účetní uzávěrce)   –   –   

Poznámka č. 1:

Pokud je dodavatel služby nebo zboží plátcem DPH, stejně jako odběratel, který má současně v souladu se zákonem o DPH nárok na odpočet daně, bude standardně o DPH na vstupu z tohoto přijatého zdanitelného plnění účtovat jako o své pohledávce vůči správci daně (MD 343 / D 211 nebo 321).

Poznámka č. 2:

Některé účetní jednotky místo obecného účtu 501 – Spotřeba matriálu využívají na zaměstnance více orientovaný účet 527 – Zákonné sociální náklady.

Analytické účty:

V daném případě účetní předpisy nevyžadují speciálně pro účely sledování ochranných nápojů vytvářet v rámci syntetických účtů podrobnější analytické účty. Ovšem na straně druhé může účetní jednotka svým interním účetním předpisem tuto analytiku zavést například pro detailnější sledování nákladů. Pak je ale nutno standardně zahrnout zvolené analytické účty od účtového rozvrhu podle § 14 ZoÚ.

Účetní doklady:

Účetními doklady, na jejichž základě bude účtováno o externí odborné službě posuzující konkrétní podmínky a pravidla poskytování ochranných nápojů zaměstnancům v provozech dané firmy, budou standardně přijaté dodavatelské faktury, resp. pokladní výdajové doklady. Obdobně tomu bude také ohledně účetních podkladů při pořízeních ochranných nápojů zpravidla na základě běžné kupní smlouvy. Poskytnutí ochranných nápojů zaměstnancům bude účtováno na základě vnitřních (interních účetních dokladů) – výdejka ze skladu. Při eventuálním vrácení nespotřebovaných nápojů na sklad bude obdobným interním dokladem – příjemka na sklad.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Zejména malé a střední firmy se poskytováním ochranných nápojů prakticky vůbec nezabývají. Odrazuje je zejména přílišná technická komplikace spojená s ověřování podmínek stanovených příslušným prováděcím právním předpisem. Někteří zaměstnavatelé si zjednodušují práci tím, že namísto poskytování ochranných nápojů přidávají zaměstnancům ke mzdě "nápojový" příplatek, což ale právní předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci neumožňují a takovýto postup by zákonitě kontrola inspekce práce musela vyhodnotit jako porušení zákonných povinností.

Bez problémů ovšem nemusí být ani altruistický přístup firmy, která v horkých dnech umožňuje nekontrolovaný volný odběr nápojů zaměstnanci a naopak v chladných dnech poskytne k volné spotřebě velkoobjemový rezervoár teplého nápoje. Obvykle totiž nebudou naplněna kritéria kvality takovéhoto nápoje, a to zejména

Nahrávám...
Nahrávám...