dnes je 1.8.2021

Input:

Promíjení daně a příslušenství daně

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.14 Promíjení daně a příslušenství daně

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 55a ZSDP – Prominutí daně

§ 259 až § 260 DŘ – Prominutí daně

2011–2014   2015–2018  
Pokud zákon stanoví orgánu veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední.  
K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě. Proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně nelze uplatnit opravné prostředky.  
Ministr financí může z moci úřední, pokud jde o daně, které spravují jím řízené správní orgány, zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně:

a) z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo

b) při mimořádných, zejména živelných událostech.

Rozhodnutím se promíjí daň nebo příslušenství všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.
Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním ve Finančním zpravodaji.  
  Prominutí penále

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

(2) Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

(3) Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.

(4) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 3 neběží po dobu

a) řízení o povolení posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla,

b) povoleného posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.  
Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

(3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.  

Komentář:

ZSDP umožňoval prominutí příslušenství daně na základě individuální žádosti i tzv. „generálním pardonem” zveřejněným ve Finančním zpravodaji. Umožňoval též prominutí daně samotné, nikoli však z důvodu její tvrdosti, ale pouze v případě nesrovnalosti daňových zákonů. Žádosti, které byly podány do 31. 12. 2010, které finanční orgány nestihly do konce roku vyřídit, byly i v roce 2011 posouzeny ještě dle „starého” ZSDP. DŘ na rozdíl od ZSDP neumožňoval do konce roku 2014 prominutí daně či jejího příslušenství (úroky z prodlení, penále, pokuty apod.) na individuální

Nahrávám...
Nahrávám...