dnes je 1.4.2023

Input:

Registrace plátce DPH

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace plátce DPH

Ing. Jana Kolářová

Úvod

Kromě dobrovolné registrace se osoba povinná k dani stává plátcem ze zákona při splnění zákonných podmínek. Těmi může být překročení limitu obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH nebo jiné zákonné důvody pro vznik plátcovství.

Od novelizace zákonem č. 170/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) již není důvodem pro vznik plátcovství účast na společnosti (do konce roku 2013 účast na sdružení). Do 31. 12. 2018 mohli plátci využít úpravu platnou před novelizací.

Vznik plátcovství ze zákona je v dalších specifických případech upraven v ustanoveních § 6b – § 6e, § 6fa ZDPH.

Právní úprava

Právní úprava

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH)

 • § 4a ZDPH,

 • § 6,

 • § 6a,

 • § 6b,

 • § 6c,

 • § 6d,

 • § 6e,

 • § 6f,

 • § 6fa,

 • § 94,

 • § 94a,

 • § 95a,

 • § 96,

 • § 98,

 • § 110l

Registrace plátce

Osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku se stávají plátcem v těchto případech:

 • překročením limitu obratu podle § 6 ZDPH,

 • nabývá-li osoba povinná k dani majetek na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a dále od plátce nabytím obchodního závodu (dříve podniku, který byl novým občanským zákoníkem pojmově nahrazen obchodním závodem), stává se plátcem dnem nabytí tohoto majetku (§ 6b odst. 1 ZDPH). Zákon již neupravuje konkrétní způsob nabytí obchodního závodu, nemusí jít pouze o převod a vklad, ale obecně o jakýkoliv způsob nabytí převodem či přechodem. Registrace nabyvatele souhrnu majetku plátcem DPH souvisí s tím, že ČR využila možnosti Směrnice a nepovažuje převod souhrnu majetku za předmět daně (§ 14 odst. 5). Tím je odstraněno zatížení těchto převodů, na druhé straně však musí být zajištěna daňová kontinuita, proto je k DPH registrován nabyvatel obchodního závodu. Přihlášku k registraci je tato osoba povinna podat do 15 dnů ode dne, ke kterému se stala plátcem (§ 94 odst. 2 ZDPH),

 • při přeměně obchodní korporace, což je společný název zákona o obchodních korporacích pro obchodní společnosti a družstva, s přechodem nebo převodem jmění na nástupnickou obchodní korporaci se stává tato nástupnická osoba povinná k dani plátcem ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud zanikající nebo rozdělované obchodní korporace byly plátcem daně (§ 6b odst. 2 ZDPH). Přihlášku k registraci je tato osoba povinna podat do 15 dnů ode dne, ke kterému se stala plátcem (§ 94 odst. 2 ZDPH),

 • při přeměně právnické osoby změnou právní formy (tj. společnost nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce), kdy dochází pouze ke změně jejích vnitřních právních poměrů a právního postavení společníků, nepřestává být tato osoba plátcem (§ 6b odst. 3 ZDPH), novelizací č. 80/2019 Sb. účinnou od 1. 4. 2019 byly dopady u přeměn rozšířeny nad rámec obchodních korporací rovněž na další právnické osoby; může jít o spolky, nadace či nadační fondy, popř. další osoby povinné k dani, které se stanou plátcem DPH při zápisu přeměny do veřejného rejstříku (např. rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, či jiného veřejného rejstříku, např. školského rejstříku),

 • pokud osoba povinna k dani poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku (s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet) nebo uskutečňuje prodej zboží na dálku nebo prodej dovezeného zboží na dálku s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem daně ode dne poskytnutí těchto služeb nebo dodání zboží (§ 6c odst. 1 ZDPH). Znamená to, že i když službu podléhající základnímu pravidlu určení místa plnění poskytne provozovna z jiného členského státu českému odběrateli – osobě povinné k dani, stane se zřizovatel provozovny – osoba povinná k dani – plátcem DPH v ČR a odvede daň z takové služby. Přihlášku k registraci je tato osoba povinna podat do 15 dnů ode dne, ke kterému se stala plátcem (§ 94 odst. 2 ZDPH),

 • při úmrtí plátce se dědic majetku po zemřelém plátci, který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, stává plátcem (pokud již nebyl plátcem) ke dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele (§ 6e odst. 1 ZDPH). Tato změna byla provedena v souvislosti s novou koncepcí dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku. Podle daňového řádu (§ 239a DŘ) daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví. Přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů, ke kterému se stala plátcem (§ 94 odst. 2 ZDPH).

Osoby povinné k dani, které nemají sídlo v tuzemsku, se stávají plátcem v ČR v těchto případech:

 • Osoba povinna k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží (od roku 2014 se dodáním zboží rozumí výkladově i převod nemovité věci) nebo poskytnutí služby v tuzemsku (kromě plnění, kdy má povinnost přiznat daň osoba, které je plnění poskytováno, a plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa), je plátcem ode dne, kdy uskuteční takové plnění (§ 6c odst. 2 ZDPH). Přihlášku k registraci je tato osoba povinna podat do 15 dnů ode dne, ke kterému se stala plátcem (§ 94 odst. 2 ZDPH). S účinností od 29. 7. 2016 byl do § 24 ZDPH doplněn nový případ přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. Dodá-li osoba neusazená v ČR českému plátci zboží s místem plnění v tuzemsku, dochází nově k přenesení daňové povinnosti. To platí výhradně v případě, kdy dodavatel je

Nahrávám...
Nahrávám...