Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slevy na dani podle § 35ba ZDP

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.2 Slevy na dani podle § 35ba ZDP

Ing. Renata Konvičná

§ 35ba odst. 1 ZDP stanoví, že poplatníkům uvedeným v § 2, tj. fyzickým osobám, se daň vypočtená podle § 16, popř. zvýšená o solidární zvýšení daně podle § 16a, případně snížená podle § 35, 35a nebo 35b, za zdaňovací období snižuje o částku:

  Sleva na dani (údaje v Kč) Ročně Měsíčně 
a)   Základní sleva na poplatníka   24 840  2 070  
b)   Sleva na manželku (manžela)   24 840  –  
c)   Základní sleva na invaliditu prvního a druhého stupně   2 520  210  
d)   Rozšířená sleva na invaliditu třetího stupně   5 040  420  
e)   Sleva pro držitele průkazu ZTP/P   16 140  1 345  
f)   Sleva na studenta   4 020  335  
g)  Sleva za umístění dítěte  max. do výše minimální mzdy účinné k 1. 1. roku  _  

Ad a) Základní sleva na poplatníka

Základní slevu si mohou uplatnit v plné výši všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Poměrnou část slevy ve výši 1/12 za kalendářní měsíc (2 070 Kč) lze uplatnit u zaměstnavatele již při výpočtu měsíčních záloh na daň.

V letech 2013 a po část roku 2014 si tuto slevu nemohl uplatnit starobní důchodce, který pobíral k 1. lednu zdaňovacího období starobní důchod. Toto omezení pro starobní důchodce bylo nálezem Ústavního soudu zrušeno a poplatník si mohl svůj nárok na slevu zpětně uplatnit.

Ad b) Sleva na manželku (manžela)

Slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti může poplatník uplatnit, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (na 49 680 Kč).

Od 1. 1. 2013 platilo, že slevu na manželku (manžela) si nemohl uplatnit poplatník, který měl příjmy podle § 7, případně § 9 ZDP (z podnikání a z pronájmu), a u těchto příjmů uplatnil výdaje procentním paušálem a součet dílčích základů, u kterých byl paušál uplatněn, byl vyšší než 50 % celkového základu daně (§ 35ca ZDP). Toto ustanovení platilo i pro poplatníky – zaměstnance, kteří měli rovněž příjmy ze závislé činnosti.

Výše uvedené ustanovení § 35ca ZDP bylo pro zdaňovací období roku 2017 zrušeno. Pokud poplatník uplatní výdaje procentním paušálem ve výši stanovené novelou § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP platnou pro rok 2017, může slevu na manželku (manžela) za rok 2017 uplatnit (přechodná ustanovení, bod 13).

Příklad

Příklad:

Poplatník měl za kalendářní rok příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP ve výši 200 000 Kč, příjmy z podnikání podle § 7 ZDP ve výši 500 000 Kč a příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP ve výši 200 000 Kč. U příjmů z podnikání si uplatnil výdaje paušálem ve výši 60 % a u příjmů z pronájmu si uplatnil rovněž výdaje paušálem ve výši 30 %. Může si uplatnit slevu na manželku, jejíž vlastní příjmy nepřesáhly za rok částku 68 000 Kč?

  Příjmy  Povinné pojistné / výdaje  Dílčí základ daně  
§ 6 – závislá činnost  200 000  68 000  268 000  
§ 7 – podnikání  500 000  300 000  200 000  
§ 9 – pronájem  200 000  60 000  140 000  
Celkový základ daně        608 000  
50 % celkového ZD        304 000  
Součet DZD § 7 a 9        340 000  

Za rok 2018 si poplatník slevu na manželku může uplatnit bez dalšího zkoumání, neboť omezující ustanovení § 35ca ZDP bylo zrušeno.

Za rok 2017 si poplatník slevu na manželku může uplatnit v případě, pokud výše jeho paušálních výdajů nepřekročí maximální částky stanovené novelou § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP platnou pro rok 2017.

Vlastní příjmy manželky

Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona, které jsou taxativně v zákoně vymezeny takto:

 • dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995 Sb.), tj.

  • dávky poskytované v závislosti na výši příjmů, jako přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné,

  • ostatní dávky, jako rodičovský příspěvek, a pohřebné,

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle ust. zákona č. 117/1995 Sb.),

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.), státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (zákon č. 96/1993 Sb. a zákon č. 42/1994 Sb.).

Společné jmění manželů

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky (manžela) pro účely této slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku – viz § 7 ZDP), a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich, viz § 9 odst. 2 ZDP, nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich – viz § 10 ZDP).

Výživné

V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

Příklad

Příklad:

Manželka měla postupně příjmy: porodné, rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti. Co se zahrnuje do příjmů manželky?

Podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dávkami státní sociální podpory jsou mimo jiné porodné a rodičovský příspěvek. Do vlastního příjmu manželky pro uplatnění slevy na dani vstupuje pouze její podpora v nezaměstnanosti.

Příklad

Příklad:

Manželka byla „na neschopence” a poté pobírala peněžitou pomoc v mateřství, jiné příjmy neměla. Je možné uplatnit na ni slevu na dani, pokud nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství ve zdaňovacím období přesáhnou zákonný limit?

Pokud se jedná o výše uvedené příjmy, tj. nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství, nejedná se o příjem uvedený v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, to znamená, že do