dnes je 13.12.2018
Input:

Sociální pojištění zaměstnanců

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální pojištění zaměstnanců

Ing. Marta Ženíšková

Příjmy plynoucí zaměstnancům ze závislé činnosti podléhají mj. povinnosti odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Taxativní výčet osob, které se považují za zaměstnance pro účely placení pojistného, je uveden v § 3 odst. 1 písm. b) ZPSZ.

„Zaměstnanec”

V tomto ustanovení je vyjmenováno více než 30 pracovních vztahů (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce aj.), které řadí osoby činné na jejich základě mezi zaměstnance za podmínky, že jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Rada
Od 1. 1. 2014 patří mezi zaměstnance všechny osoby, které vykonávají činnost pro zaměstnavatele a jejichž příjmy z této činnosti podléhají zdanění daní ze závislé činnosti (jsou předmětem této daně a nejsou od daně osvobozené).

Za zaměstnance se považuje i osoba, které po skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění, byly zúčtovány příjmy započitatelné do vyměřovacího základu; tato osoba není v době, v níž jí byl zúčtován započitatelný příjem, účastna nemocenského pojištění, přesto je poplatníkem pojistného jako zaměstnanec.

Pozor!
Trvá-li v kalendářním měsíci více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se příjmy ze všech těchto zaměstnání pro posouzení účasti na nemocenském pojištění v těchto zaměstnáních. To platí obdobně, trvá-li v kalendářním měsíci více zaměstnání vykonávaných na základě dohody o provedení práce. Příjmy zúčtované po skončení zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce se pro posouzení účasti na nemocenském pojištění považují za příjmy zúčtované do posledního měsíce trvání zaměstnání. Od 1. ledna 2019 se zvyšuje hranice příjmů rozhodná pro účast na nemocenském pojištění z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

Příklad
Paní Nováková má se zaměstnavatelem od 1. ledna uzavřené dvě dohody o pracovní činnosti na dobu neurčitou. U jedné dohody má sjednanou měsíční odměnu 2 400 Kč (úklid), u druhé má sjednanou hodinovou odměnu 60 Kč (výpomoc při akcích zaměstnavatele). Začala uklízet 2. ledna. Do ledna byla zúčtována odměna 2 400 Kč. V únoru jí byla zúčtována odměna 2 400 Kč a z druhé dohody 720 Kč (pracovala 3. a 17. února).

V únoru činí úhrn započitatelných příjmů ze dvou zaměstnání malého rozsahu 3 120 Kč, proto je paní Nováková v tomto měsíci poprvé účastna z obou dohod nemocenského pojištění. Zaměstnavatel oznámí do 20. března na dvou tiskopisech nástup do zaměstnání u první dohody dnem 2. ledna a u druhé dohody dnem 3. února. Pojistné na sociální zabezpečení odvede zaměstnavatel do 20. března z 2 400 Kč a ze 720 Kč.

Příklad
S panem Novotným uzavřel zaměstnavatel dohodu o pracovní činnosti od 14. 10. do 30. 11., toto zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu. Odměna za práci v tomto období ve výši 5 000 Kč byla zúčtována do prosince.

Pan Novotný je v listopadu účasten nemocenského pojištění, protože u zaměstnání malého rozsahu se příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání považuje pro účast na nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce trvání pracovního vztahu. Odměna mu byla zúčtována až po skončení zaměstnání, částka 5 000 Kč založila účast na nemocenském pojištění v měsíci listopadu, protože odměna činila aspoň 3 000 Kč. Proto je poplatníkem pojistného, z částky 5 000 Kč bude placeno pojistné na sociální zabezpečení v lednu následujícího roku.

Příklad
Bytové družstvo poskytuje předsedovi představenstva odměnu, například:

 • ve výši 7 000 Kč měsíčně; předseda představenstva je povinně nemocensky a tím i důchodově pojištěn, poněvadž sjednaný měsíční příjem činí alespoň 3 000 Kč;

 • ve výši, kterou za uplynulé období schválí členská schůze. Zaměstnání předsedy představenstva je zaměstnáním malého rozsahu, je účasten nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, do nichž je mu zúčtován příjem alespoň 3 000 Kč.

Příklad
Zaměstnanec uzavřel dohodu o provedení práce na dobu od 1. 1. do 31. 12. téhož roku a s týmž zaměstnavatelem další dohodu o provedení práce od 1. do 24. 12. Z první dohody bylo zúčtováváno každý měsíc 10 000 Kč, z druhé dohody bylo zúčtováno 8 000 Kč až do ledna následujícího roku.

Dvě dohody trvaly v prosinci, 8 000 Kč bylo zúčtováno po skončení zaměstnání. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v prosinci, neboť 8 000 Kč musí být „přesunuto” do prosince, tj. do posledního měsíce trvání dohody. Poněvadž v prosinci trvaly dvě dohody, sčítá se odměna 10 000 Kč a 8 000 Kč pro účast na nemocenském pojištění. Úhrn příjmů činí více než 10 000 Kč, z 10 000 Kč a 8 000 Kč musí být odvedeno pojistné do 20. 2. Do 20. 2. musí být také oznámen nástup zaměstnance do zaměstnání u obou dohod.

Placení pojistného

Pojistné na sociální zabezpečení platí zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen srazit pojistné zaměstnanci z jeho příjmu a odvést je na účet OSSZ.

Pozor!
Nemá-li zaměstnanec příjem, z něhož by mu bylo možno pojistné srazit (například příjem je pouze v nepeněžní formě), je zaměstnavatel povinen pojistné za zaměstnance uhradit. Zaměstnanec je povinen toto pojistné zaměstnavateli zaplatit.

Zaměstnanec platí pojistné pouze na důchodové pojištění ve výši 6,5 % ze svého vyměřovacího základu; pojistné, které platí zaměstnavatel, činí 25 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců.

Splatnost pojistného

Pojistné je splatné v období od 1. do 20. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který se pojistné platí. Nejpozději 20. dne následujícího měsíce musí být připsáno na účet ČNB, u níž má OSSZ účet. Připadne-li 20. den na sobotu, neděli nebo svátek, je pojistné splatné ještě v nejbližším pracovním dnu.

Pojistné lze zaplatit i v hotovosti v pokladně OSSZ ve výši nepřesahující 10 000 Kč v kalendářním dnu.

Pozor!
Zaměstnavatel je povinen nejpozději v posledním dni splatnosti pojistného předložit OSSZ předepsaný tiskopis „Přehled o výši pojistného”, který obsahuje údaj o výši pojistného, jež je zaměstnavatel povinen uhradit. Za nepředložení tohoto tiskopisu včas nebo za jeho nesprávné vyplnění může být uložena pokuta do 50 000 Kč.

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává aspoň jednoho zaměstnance.

Příklad
Pan Novotný uzavřel pracovní poměr se supermarketem, který má sídlo v ČR. Supermarket je dceřinou společností zahraniční firmy se sídlem v Belgii. „Mateřská” firma vyplatila panu Novotnému prémii 50 000 Kč. Tato společnost není zaměstnavatelem pana Novotného, proto se z částky 50 000 Kč pojistné neplatí.

V případě, že by „mateřská” firma zaslala 50 000 Kč na účet supermarketu, aby tuto částku vyplatil panu Novotnému a ten by mu ji jako jeho zaměstnavatel zúčtoval nebo by mateřská organizace požadovala od supermarketu úhradu 50 000 Kč, muselo by být z částky 50 000 Kč odvedeno pojistné na sociální zabezpečení.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn započitatelných příjmů

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz