dnes je 23.2.2019
Input:

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

27.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.9
Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Ing. Blanka Jindrová

Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 již jen dvě části: provozní a finanční výsledek hospodaření. Byl zrušen mimořádný výsledek hospodaření, a tím i účtová skupina „58 – jako Mimořádné náklady” a účtová skupina „68 – Mimořádné výnosy”. Všechny původní účty z těchto dvou účtových skupin (které platily do konce roku 2015) se „přesunuly” do účtů, které patří do účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy, 54 – Jiné provozní náklady, 66 – Finanční výnosy a 56 – Finanční náklady.

V souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU je novelizován i § 22 PVZÚ (Vyhláška) a mění se metoda o účtování změny stavu zásob vlastní činnosti – nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat. O přírůstcích nebo úbytcích zásob se již neúčtuje jako o výnosech, ale prostřednictvím příslušného účtu nákladů. Přírůstek zásob se zachycuje jako zvýšení zásob na příslušný účet nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace na stranu Dal o úbytku zásob na stranu MD těchto nákladových účtů.

Novelizovaným § 23 PVZÚ se mění metoda o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vyvlastní činností.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A/ Změna stavu zásob vlastní činnosti

Zásoby vytvořené vlastní činností se stále zachycují ve tř. 1, ale změna jejich stavu nově v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace:

581 – Změna stavu nedokončené výroby

582 – Změna stavu polotovarů

583 – Změna stavu výrobků

584 – Změna stavu zvířat

V důsledku implementace evropské směrnice se mění i struktura výkazu zisku a ztráty v druhém členění:

Položky Účty
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 601, 602
II. Tržby za prodej zboží 604
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
  A.2. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
  A.3. Služby 511, 512, 513, 518
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) 581, 582, 583, 584
C. Aktivace (–) 585, 586, 587, 588
atd.

Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 54 a 60 až 64. Pokud účetní jednotka tuto možnost využije, musí v příloze účetní závěrky uvést náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém členění ve zjednodušeném rozsahu.

Změny v oceňování zásob vlastní činnosti

V důsledku implementace evropské směrnice byl novelizován § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ, ustanovení § 49 PVZÚ a ČÚS č. 015 – Zásoby. Z evropské směrnice byl do ustanovení § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ doplněn následující text:
„c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností, …”

Výše uvedené ustanovení je dále doplněno ve Vyhlášce:

„Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.”

Další účtování závisí na zvoleném způsobu účtování zásob (způsob A nebo B) přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí.

Účet 581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby

581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby

(121 – Nedokončená výroba)

Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni, a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Účtování o změně stavu nedokončené výroby (NV):

Č. Text MD D
Účtování zásob nedokončené výroby průběžným způsobem A
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Zaúčtování přírůstku zásob NV v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech 121 581
3. Úbytek zásob NV při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 581 121
4. Tržba z prodeje NV    
a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 581 121
6. Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda 549 121
7. Přebytek zásob NV 121 581
8. Darování zásob NV (např. na humanitární účely) 543 121
9. Použití zásob NV na reprezentaci (obchodním partnerům) 513 121
10. Použití zásob NV např. na reklamní účely 581 121

.

Č. Text MD D
Účtování zásob nedokončené výroby periodickým způsobem B
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Tržba z prodeje NV v průběhu roku 311, 211 601
3. Převod počátečního zůstatku zásob NV při účetní závěrce na konci roku 581 121
4. Převod konečného zůstatku zásob NV podle inventarizace při účetní závěrce 121 581
5. Manka nad normu přirozených úbytků, škody 549 121

Vždy musí být ve vnitřní směrnici stanoveno, jaký způsob účtování zásob účetní jednotka užívá. Při způsobu B je nezbytně nutné pro stanovení správného zůstatku zásob provést řádně inventuru, ze změny stavu zásob na počátku a na konci účetního období zjistit inventurní rozdíl, je povinností účetní jednotky vést řádně skladovou evidenci na analytických účtech, aby bylo možno zajistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny.

Účet 582 – Změna stavu polotovarů

582 – Změna stavu polotovarů

(122 – Polotovary vlastní výroby)

Polotovary jsou odděleně evidované produkty, tj. polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním stupni.

Účetní operace na účtech 122 – Polotovary vlastní činnosti a 582 – Změna stavu polotovarů jsou obdobné jako výše uvedené na účtu 581.

Účet 583 – Změna stavu výrobků

583 – Změna stavu výrobků

(123 – Výrobky)

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Účtování o změně stavu hotových výrobků (HV):

Č. Text MD D
Účtování zásob hotových výrobků průběžným způsobem A
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Zaúčtování přírůstku zásob HV v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech 123 583
3. Úbytek zásob HV při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 583 123
4. Tržba z prodeje NV    
a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 583 123
6. Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda 549 123
7. Přebytek zásob HV 123 583
8. Darování zásob HV (např. na humanitární účely) 543 123
9. Použití zásob HV na reprezentaci (obchodním partnerům) 513 123
10. Použití zásob HV např. na reklamní účely 583 123

.

Č. Text MD D
Účtování zásob hotových výrobků periodickým způsobem B
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Tržba z prodeje HV v průběhu roku 311, 211 601
3. Převod počátečního zůstatku zásob HV při účetní závěrce na konci roku 583 123
4. Převod konečného zůstatku zásob HV podle inventarizace při účetní závěrce 123 583
5. Manka nad normu přirozených úbytků, škody 549 123

Účet 584 – Změna stavu zvířat

584 – Změna stavu zvířat

(124 – Mladá a ostatní zvířata)

Mezi zásoby patří mladá zvířata a jejich skupiny včetně jatečních zvířat, která nejsou vykazována jako dospělá zvířata a jejich skupiny ve tř. 0xx nebo jako zásoby zboží ve třídě 1xx.

Klasifikace

Klasifikace zvířat Sledování v účetnictví
Mladá zvířata K budoucímu hospodářskému užití Zásoby 124 – Mladá a ostatní zvířata
Dospělá zvířata Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (náklady) nepřesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou. 124 – Mladá a ostatní zvířata
Jateční (ve výkrmu) 124 – Mladá a ostatní zvířata
K prodeji 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
Pokusná 112 – Materiál na skladě
Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (náklady) přesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou. Dlouhodobý majetek 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny


Č. Text MD D
Účtování o zásobách zvířat průběžným způsobem A
1. Narození zvířat 124 584
2. Nakup zvířat:    
a) základ daně 124
b) DPH 343
c) celkem 321
3. Hmotnostní úbytky zvířat 583 124
4. Úhyny do normy 584 124
5. Zaviněný úhyn, krádež zvířete 549 124
6. Přeřazení do dospělých zvířat:
a) vyřazení ze zásob 584 124
b) zařazení do DHM – dospělá zvířata 026 588
7. Prodej zvířete:    
a) snížení stavu zásob 584 124
b) vystavená faktura    
 • - základ daně
  601
 • - DPH
  343
 • - celkem
311  

Příklad

Účtování nedokončené výroby

Způsob A

K 1. 1. 201x měla společnost na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1.000 Kč.

Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Do konce měsíce byla část dokončena a převedena 300 Kč.

Rok 2015

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2015 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 611
4. Úbytek nedokončené výroby 300 611 121
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby za prodej zboží  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  
+ Obchodní marže  
II. Výkony  
  II.1 Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb  
  II.2. Změna stavu zásob vlastní činnost (611) + 400
  II.3. Aktivace  
B. Výkonová spotřeba  
  B.1. Spotřeba materiálu a energie (5xx)  700
  B.2. Služby  
+ Přidaná hodnota – 300
atd.  

Rok 2016

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2016 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 581
4. Úbytek nedokončené výroby 300 581 121
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
II. Tržby za prodej zboží  
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
  A.2. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  A.3. Služby  
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (581) + 400
C. Aktivace (-)  
atd.  

Způsob B

K 1. 1. 201x měla společnost na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1.000 Kč.

Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Na konci měsíce byla na skladě nedokončená výroba v hodnotě 1.400 Kč.

Rok 2015

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2015 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Převod počátečního stavu NV 1.000 611 121
4. Převod konečného zůstatku NV na sklad 1.400 121 611
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby za prodej zboží  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  
+ Obchodní marže  
II. Výkony  
  II.1 Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb  
  II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti (611) + 400
  II.3. Aktivace  
B. Výkonová spotřeba  
  B.1. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  B.2. Služby  
+ Přidaná hodnota – 300
atd.  

Rok 2016

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2016 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Převod počátečního stavu NV 1.000 581 121
4. Převod konečného zůstatku NV na sklad 1.400 121 581
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
II. Tržby za prodej zboží  
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
  A.2. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  A.3. Služby  
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (581) + 400
C. Aktivace (–)  
atd.  

Příklad

Účtování nedokončené výroby a výrobků

Způsob A

K 1. 1. 201x měla společnost na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1.000 Kč.

Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Do konce měsíce byla část dokončena a převedena do výrobků 300 Kč.

Rok 2015

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2015 1. 000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 611
4. Úbytek nedokončené výroby 300 611 121
5. Přírůstek výrobků 300 123 613
6. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121
7. Konečný zůstatek výrobků – uzavření účetních knih 300 702 123
Položky
I. Tržby za prodej zboží  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  
+ Obchodní marže  
II. Výkony  
  II.1 Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb  
  II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti (611, 613) + 700
  II.3. Aktivace  
B. Výkonová spotřeba  
  B.1. Spotřeba materiálu a energie (5xx) – 700
  B.2. Služby  
+ Přidaná hodnota 0
atd.  

Rok 2016

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2016 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 581
4. Úbytek nedokončené výroby 300 581 121
5. Přírůstek výrobků 300 123 583
6. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121
7. Konečný zůstatek výrobků – uzavření účetních knih 300 702 123
Položky
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
II. Tržby za prodej zboží  
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
  A.2. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  A.3. Služby  
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (581, 583) – 700
C. Aktivace (–)  
atd.  

Předpisy

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 9 – Zásoby
  • - § 22 – Změna stavu zásob vlastní činnosti
  • - § 38 – Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění
 • Český účetní standard pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy

 • Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby

 • Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:

  • - § 7 a 8 – Povinnosti účetní jednotky
  • - § 29 a 30 – Inventarizace majetku a závazků
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 23 odst. 1, 2 a 10 – Základ daně
  • - § 24 odst. 1, 2, 10 – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
  • - § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou
 • Pokyn D-22 k § 24 odst. 2 ZDP bod 27

Aktivace

B/ Aktivace

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat (snížit o ně náklady) a převést na příslušný majetkový účet, pokud vyrobený majetek nebude realizován mimo účetní jednotku. Smyslem aktivace je dodržení věcné a časové souvislosti s daným obdobím a reálné zobrazení činností účetní jednotky, tj. reprodukčního procesu.

U takto vzniklých zásob v rámci účetní jednotky nemůže být realizován žádný zisk, jejich tvorba nesmí ovlivnit výsledek hospodaření.

Aktivace se může týkat tvorby dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, materiálu i služeb.

Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 novou strukturu a ve směrné účtové osnově (příloha č. 4 vyhlášky) jsou v účtové třídě 6 – Výnosy již jen účtové skupiny:

60 – Tržby za vlastní výkony

64 – Jiné provozní výnosy

66 – Finanční výnosy

69 – Převodové účty

Původní účtová skupina 62 – Aktivace se účtuje nově v účtové třídě 5 – Náklady – skupina 58 – Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace:

585 – Aktivace materiálu a zboží

586 – Aktivace vnitropodnikových služeb

587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Výkaz zisku a ztráty

Položky Účty
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz