dnes je 22.6.2021

Input:

Výkaz zisku a ztráty

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2
Výkaz zisku a ztráty

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Výkaz zisku a ztráty se sestavuje v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Zkrácený rozsah však platí pouze pro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a u ostatních účetních jednotek pro ty, které nemají zákonnou povinnost auditu účetní závěrky. Formální uspořádání položek výkazu zisku a ztráty je uvedeno v příloze č. 2 (druhové členění) a č. 3 (účelové členění) vyhlášky č. 500/2002 Sb.

U výkazu zisku a ztráty sestavovaném v druhovém členění se náklady, výnosy a výsledek hospodaření uvádějí v členění na provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření. Společně pak tvoří výsledek hospodaření před zdaněním, z něhož se vychází při výpočtu základu daně. Po odečtení splatné a odložené daně z příjmů je vykázán výsledek hospodaření po zdanění (zisk nebo ztráta). Posledním řádkem ve výkaze je čistý obrat za účetní období.

U výkazu zisku a ztráty sestavovaném v účelovém členění se účelové členění nákladů a výnosů týká pouze provozní části, finanční část výkazu je shodná s výkazem sestaveným v druhovém členění.

Základní struktura výkazu zisku a ztráty

Základní strukturu výkazu zisku a ztráty sestavovaném v druhovém členění lze znázornit následovně:

  Položka  Běžné období  Minulé období 
I.  Tržby za prodej výrobků a služeb    
II.  Tržby za prodej zboží     
A.  Výkonová spotřeba    
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží    
A.2. Spotřeba materiálu a energie    
A.3. Služby    
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)     
C.  Aktivace    
D. Osobní náklady    
D.1. Mzdové náklady    
D.2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady    
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti    
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    
E.2. Úpravy hodnot zásob    
E.3. Úpravy hodnot pohledávek    
III. Ostatní provozní výnosy    
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku    
III.2. Tržby z prodaného materiálu    
III.3. Jiné provozní výnosy    
F. Ostatní provozní náklady    
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu    
F.3. Daně a poplatky    
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady PO    
F.5. Jiné provozní náklady    
Provozní výsledek hospodaření (+/–)    
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly     
IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba    
IV.2. Ostatní výnosy z podílů    
G.  Náklady vynaložené na prodané podíly     
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku    
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba    
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku    
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem    
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy    
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba    
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy    
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti    
J. Nákladové úroky a podobné náklady    
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba    
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady    
VII. Ostatní finanční výnosy    
K. Ostatní finanční náklady    
Finanční výsledek hospodaření (+/–)    
**  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)     
L.  Daň z příjmů    
L.1. Daň z příjmů splatná    
L.2. Daň z příjmů odložená (+/–)    
**  Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)    
M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)     
***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)     
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.    

Obsah vybraných položek z provozní činnosti

Zároveň uvádíme i syntetický, případně analytický účet z účtového rozvrhu pro podnikatele, jehož zůstatek se do rozvahy převádí.

Položka I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb a položka II. Tržby za prodej zboží uvádějí veškeré výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží v závislosti na předmětu činnosti účetní jednotky. Jedná se tedy o výnosy z hlavní činnosti.

Položka A. – Výkonová spotřeba obsahuje náklady související s pořízením prodaného zboží v návaznosti na ocenění úbytku prodaného zboží, náklady na spotřebovaný materiál a energie a náklady související s dodanými službami, jako jsou např. opravy a údržba, cestovné, reprezentace, nájemné, náklady na pořízené drobného nehmotného majetku apod.

Položka B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstu nebo úbytku zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby, polotovarů a výrobků) v průběhu běžného účetního období. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.

Položka C. – Aktivace obsahuje snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob (materiálu a zboží) nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností. Tato položka má zápornou hodnotu.

  Položka Účet
I.  Tržby za prodej výrobků a služeb  601, 602 
II.  Tržby za prodej zboží  604 
A.  Výkonová spotřeba   
A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží  504 
A.2.  Spotřeba materiálu a energie  501, 502, 503 
A.3.  Služby  511, 512, 513, 518 
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)  581, 582, 583, 584 
C.  Aktivace (–) 585, 586, 587, 588 

Položka D. – Osobní náklady obsahuje mzdové náklady včetně příjmů společníků obchodní korporace ze závislé činnosti, odměny členům orgánů obchodní korporace, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (zákonné i ostatní), sociální náklady (zákonné i ostatní) včetně sociálních nákladů fyzické osoby.

  Položka Účet
D.  Osobní náklady   
D.1.  Mzdové náklady  521, 522, 523 
D.2.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   
  D.2.1.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  524, 525, 526 
  D.2.2.  Ostatní náklady  527, 528 

Položka E. – Úpravy hodnot v provozní oblasti obsahuje úpravy zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) nebo dočasná (opravné položky).

  Položka Účet
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti   
E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   
  E.1.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  551, 557 
  E.1.2.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  559/A (+/–) 
E.2.  Úpravy hodnot zásob  559/A (+/–) 
E.3.  Úpravy hodnot pohledávek  558 (+/–), 559 (+/–) 

Položka III.1. – Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a Položka III.2. Tržby z prodaného materiálu obsahují inkasované tržby z prodeje dlouhodobého majetku a tržby z prodeje materiálu.

Položka III.3. – Jiné provozní výnosy obsahuje zejména přijaté dary v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy, pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.

  Položka Účet
III.  Ostatní provozní výnosy   
III.1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  641 
III.2.  Tržby z prodaného materiálu  642 
III.3.  Jiné provozní výnosy  643, 644, 646, 647, 648, 649 

Položka F.1. – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku obsahuje zůstatkové cenu dlouhodobého majetku v případě jeho vyřazení z titulu prodeje.

Položka F.2. – Prodaný materiál obsahuje hodnotu vyřazeného nepotřebného materiálu v případě jeho prodeje.

Položka F.3. – Daně a poplatky obsahuje veškeré daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, o kterých bylo účtováno účetní jednotkou jako o nákladech, s výjimkou daně z příjmů.

Položka F.4. – Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období obsahuje náklady související s tvorbou rezerv a komplexních nákladů příštích období, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55. Dále obsahuje i snížení těchto nákladů souvisejících se snížením nebo zrušením rezerv a komplexních nákladů, o kterém je účtováno ve prospěch tohoto příslušného účtu. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.

Položka F.5. – Jiné provozní náklady obsahuje zejména poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti. Dále obsahuje spotřebu preferenčních limitů, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů a spotřebu povolenek na emise. Obsahuje i mimořádné provozní náklady.

  Položka Účet
F.  Ostatní provozní náklady   
F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  541 
F.2.  Prodaný materiál 542 
F.3.  Daně a poplatky  531, 532, 538 
F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období  552 (+/–), 554 (+/–), 555(+/–) 
F.5.  Jiné provozní náklady  543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 

Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady je provozní výsledek hospodaření, kterým může být zisk (+) nebo ztráta (–).

  Položka  
Provozní výsledek hospodaření = provozní výnosy – provozní náklady  (+/–)

Obsah vybraných položek z finanční oblasti

Obsah některých vybraných položek z finanční oblasti:

Položka IV. – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly obsahuje výnosy z podílů na zisku a tržby z prodeje podílů.

Položka G. – Náklady vynaložené na prodané podíly obsahuje náklady související s vyřazením podílů při jejich prodeji.

  Položka Účet
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly   
IV.1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba  661/A, 665/A 
IV.2.  Ostatní výnosy z podílů  661/A, 665/A 
G.  Náklady vynaložené na prodané podíly  561/A 

Položka V. – Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku obsahuje výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku a tržby z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku.

Položka H. – Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem obsahuje zejména náklady vynaložené na prodaný ostatní dlouhodobý finanční majetek.

  Položka Účet
V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   
Nahrávám...
Nahrávám...