dnes je 11.4.2021

Input:

Zásady pro tvorbu a použití rezerv

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17
Zásady pro tvorbu a použití rezerv

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Rezervy podle zvláštního právního předpisu (zákona o rezervách)

Příloha č. 2: Rezervy ostatní – přehled

Struktura vnitřního předpisu o rezervách je zaměřena na:

1. Rezerva podle zvláštního předpisu

2. Ostatní rezervy

3. Účtování o rezervách

Jedna z možných variant:

1. Rezervy podle zvláštního právního předpisu

Rezervy podle zvláštního právního předpisu – daňově účinné (jejich tvorba a čerpání vyjádřená ve formě tabulky) budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou; ke každé rezervě (tabulce) bude současně založen předběžný rozpočet.

Viz příloha č. 1

Rezervy tvořené dle zákona o rezervách (tvorba zahájena od r. 2009) jsou daňově účinné, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance, který je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle zákona o rezervách, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává.

Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena.

2. Ostatní rezervy

Přehled konkrétních titulů ostatních (účetních, daňově neúčinných) rezerv pro příslušný rok budou ve formě tabulky uvedeny v příloze č. 2 tohoto vnitřního předpisu.

Odpovědnost za tvorbu a čerpání rezerv konkrétních titulů rezerv .........................

3. Účtování o rezervách

Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů. (Změna s účinností od 1. 1. 2003).

U majetku, kde se používá metoda komponentního odpisování, se neúčtuje o rezervě na opravy hmotného majetku.

Zákon o rezervách však připouští, že tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit poplatník, který tento majetek odpisuje metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví, pokud současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv (čili neúčtuje se o těchto rezervách, pouze se uplatňují na daňovém přiznání).

Pokud bude tvořena daňově účinná rezerva k majetku, u kterého se používá metoda komponentního odpisování, bude postup její tvorby a čerpání uveden samostatně jako příloha tohoto vnitřního předpisu o rezervách.

Příloha č. 1:

1.1. Zákonná rezerva na opravu skladu, včetně doloženého rozpočtu

1.2. Zákonná rezerva na opravu topného systému, včetně doloženého rozpočtu

1.3. Zákonná rezerva na opravu komunikace, včetně doloženého rozpočtu

2. Přehled titulů ostatních rezerv

V rámci roční inventarizace (dle vnitřního předpisu č. ... o inventarizaci) se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených rezerv.

Firma:

Příloha č. 1.1.

1.1. Zákonná rezerva na opravu skladu

Celková výše vytvořené rezervy dle rozpočtu: 1.000.000 Kč

Doba tvorby rezervy: 4 roky

Plánované čerpání: duben 2020

Tvorba rezervy   Změna výše rezervy   Čerpání rezervy   Zůstatek  
Rok   Kč   Rok   Kč   Datum   Doklad   Kč   Kč  
2016   250.000             250.000  
2017   250.000             500.000  
2018   250.000              
2019   250.000              

Zdůvodnění případné změny výše rezervy (dle doloženého rozpočtu):

................................................................................................................................................

Zdůvodnění pozdějšího zahájení čerpání rezervy:

................................................................................................................................................

Zdůvodnění případného rozpuštění rezervy:

................................................................................................................................................

Počet doložených listů plánovaného rozpočtu zákonné rezervy:

................................................................................................................................................

Firma:

Příloha č. 1.2.

1.2. Zákonná rezerva na opravu topného systému

Celková výše vytvořené rezervy dle rozpočtu: 800.000 Kč

Doba tvorby rezervy: 2 roky

Plánované čerpání: červen 2019

Tvorba rezervy   Změna výše rezervy   Čerpání rezervy   Zůstatek  
Rok   Kč   Rok   Kč   Datum   Doklad   Kč   Kč  
2017   400.000             400.000  
2018   400.000              

Zdůvodnění případné změny výše rezervy (dle doloženého rozpočtu):

................................................................................................................................................

Zdůvodnění pozdějšího zahájení čerpání rezervy:

................................................................................................................................................

Zdůvodnění případného rozpuštění rezervy:

................................................................................................................................................

Počet doložených listů plánovaného rozpočtu zákonné rezervy:

................................................................................................................................................

Firma:

Příloha č. 1.3.

1.3. Zákonná rezerva na opravu komunikace

Celková výše vytvořené rezervy dle rozpočtu: 1.500.000 Kč

Doba tvorby rezervy: 3 roky

Plánované čerpání: květen 2020

Tvorba rezervy   Změna výše rezervy   Čerpání rezervy   Zůstatek  
Rok   Kč   Rok   Kč   Datum   Doklad   Kč   Kč  
2017   500.000             500.000  
2018   500.000              
2019   500.000              

Zdůvodnění případné změny výše rezervy (dle doloženého rozpočtu):

................................................................................................................................................

Zdůvodnění pozdějšího zahájení čerpání rezervy:

................................................................................................................................................

Zdůvodnění případného rozpuštění rezervy:

................................................................................................................................................

Počet doložených listů plánovaného rozpočtu zákonné rezervy:

................................................................................................................................................

Firma:

Příloha č. 2

2. Přehled titulů ostatních rezerv

Pro běžný rok je tvořena tato rezerva:

Rezerva na záruční opravy: 500.000 Kč

Zdůvodnění tvorby rezervy na záruční opravy:

................................................................................................................................................

V souladu s platnými postupy účtování bude tato účetní rezerva čerpána (zúčtována do nákladů) v okamžiku dokončení každé záruční opravy. V případě, že účetní rezerva nebude do konce roku vyčerpána, bude její zůstatek zrušen.

Komentář:

Metodické vymezení

Rezervy jsou tvořeny na budoucí náklady. Jejich smyslem je vyjádřit riziko budoucích ztrát z podnikání a promítnout tak do účetnictví zásadu opatrnosti.

Podle zákona o účetnictví:

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání.

Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek („přečerpání“ konkrétního účtu). Rezervy podléhají dokladové inventuře a nejméně při každé inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

Členění rezerv

1. Rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů = daňově účinné rezervy.

2. Rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů a o nichž zpravidla rozhoduje účetní jednotka sama = rezervy na důchody a podobné závazky, rezerva na daň z příjmů, ostatní rezervy.

1. Zákonné rezervy

V současné době upravuje způsob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění změn a doplňků.

Rezervy (daňově účinné) podle zákona o rezervách týkající se podnikatelských subjektů jsou:

  • rezerva na opravy hmotného majetku,

  • rezerva na pěstební činnost,

  • ostatní rezervy (rezerva na odbahnění rybníka, rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních škod a rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů),

  • rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Rezerva na opravy hmotného majetku

Rezerva na opravy hmotného majetku je součástí daňových nákladů pouze za těchto podmínek:

  • doba odpisování tohoto hmotného majetku stanovená zákonem o daních z příjmů je pět a více let,

  • rezervu vytváří poplatník daně z příjmů,

    1. který má k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu, jsou státní organizací příslušnou hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu, jsou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, jsou dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí, jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto
Nahrávám...
Nahrávám...