dnes je 25.5.2024

Input:

Evidence valutových a devizových operací

16.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

4.10
Evidence valutových a devizových operací

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o valutových a devizových operacích je zaměřena na:

1. Souběžné účtování v české a cizí měně

2. Kurzy pro přepočet cizí měny na českou – k datu účetního případu (aktuální, pevný kurz) a k rozvahovému dni

3. Kurzové rozdíly v účetní závěrce

Jedna z možných variant:

1. Souběžné účtování v české a cizí měně

§ 4 odst. 12 ZoÚ:

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.

V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“) a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, je vyjádřen v cizí měně.”

Účetnictví se vede v peněžních jednotkách české měny a v případech stanovených v § 4 odst. 12 ZoÚ, v platném znění, se vede současně i v cizích měnách.

Varianty:

A)

Účetní software umožňuje účtování obou měn v hlavní knize.

B)

V hlavní knize je účtováno pouze v Kč, devizové hodnoty jsou tam doúčtovány ručně.

C)

V účetnictví je účtováno pouze v Kč, devizové hodnoty jsou uváděny pouze v deníku (pokladní deník, deník došlých faktur apod.).

2. Kurzy pro přepočet cizí měny na českou

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění:

 • v průběhu účetního období – k okamžiku uskutečnění účetního případu,

 • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou nebo kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

2.1. Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu

Varianty:

A)

Aktuální kurz ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je:

 • u vydaných faktur den vystavení faktury,

 • u přijatých faktur den přijetí faktury,

 • u pokladních operací den uvedený na pokladních příjmových nebo výdajových dokladech,

 • u bankovních operací den uvedený na výpisu ….

Specifické případy:

 • Kurzy používané u přijatých faktur za pořízení zboží v rámci EU (dle DPH).

 • Kurzy ve valutové pokladně řeší vnitřní předpis „Zásady vedení pokladny”.

 • Kurzy používané při vyúčtování zahraniční pracovní cesty řeší vnitřní předpis „Pracovní cesty, cestovní náhrady”.

 • Kurzy pro přepočet cizí měny na českou u cenných papírů a podílů řeší vnitřní předpis „Cenné papíry a podíly”.

B)

Pevný kurz, kterým se rozumí kurz

Varianty:

 • měsíční,

 • čtvrtletní,

 • pololetní,

 • roční,

vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán.

Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období.

Pevný kurz je možno i průběhu stanovené doby změnit (vždy musí být uvedeno ve vnitřním předpisu). Pevný kurz musí být změněn vždy v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny.

Specifické případy:

 • Kurzy používané u přijatých faktur za pořízení zboží v rámci EU (dle DPH).

 • Kurzy ve valutové pokladně řeší vnitřní předpis č… „Zásady vedení pokladny

 • Kurzy používané při vyúčtování zahraniční pracovní cesty řeší vnitřní předpis č… „Pracovní cesty a cestovní náhrady”.

 • Kurzy pro přepočet cizí měny na českou u cenných papírů a podílů řeší vnitřní předpis č… „Cenné papíry a podíly”.

C)

Použití různého kurzu dle jednotlivých účetních dokladů – například:

 • u vydaných faktur bude používán aktuální kurz ke dni vystavení faktury,

 • u pokladních operací bude používán pevný čtvrtletní kurz atd.

Specifické případy:

 • Kurzy používané u přijatých faktur za pořízení zboží v rámci EU (dle DPH).

 • Kurzy ve valutové pokladně řeší vnitřní předpis „Zásady vedení pokladny”.

 • Kurzy používané při vyúčtování zahraniční pracovní cesty řeší vnitřní předpis „Pracovní cesty a cestovní náhrady”.

 • Kurzy pro přepočet cizí měny na českou u cenných papírů a podílů řeší vnitřní předpis „Cenné papíry a podíly”.

Rozdíly, které vznikly z důvodu jiného kurzu, než jaký byl použit v okamžiku zaúčtování pohledávky nebo závazku apod., vyúčtujeme do finančních nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty nebo do finančních výnosů 663 – Kurzové zisky.

Kurzové rozdíly při

Nahrávám...
Nahrávám...