dnes je 24.2.2024

Input:

Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců v roce 2015

15.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2015.09.01
Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců v roce 2015

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 9/2015

Vedle mzdy, platu nebo odměny za práci, případně dalších nároků, vyplývajících z platných právních předpisů, mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům i různá další plnění pro zlepšení jejich pracovních a sociálních podmínek. Tato plnění se obvykle označují jako "zaměstnanecké výhody" nebo také "zaměstnanecké benefity". K nejčastějším a z daňového hlediska nejefektivnějším zaměstnaneckým benefitům patří poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, příspěvků na penzijní pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců.

Osvobození u zaměstnavatele

Z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bodu 5. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") vyplývá, že pokud poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, příspěvků na penzijní pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele (viz § 305 ZP), pracovní nebo jiné smlouvy, jsou tyto příspěvky u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem), a to bez omezení jejich výše. Toto se vztahuje nejenom na příspěvky poskytované zaměstnancům v pracovním poměru, ale také na příspěvky poskytované zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce a dalším osobám, které se podle ustanovení § 6 odst. 2 ZDP pro účely daně z příjmů rovněž označují jako "zaměstnanci" (např. členové družstev a společníci společností s ručením omezeným, kterým jsou vypláceny příjmy za práci, jednatelé společností s ručením omezeným a další členové orgánů právnických osob, kterým jsou vypláceny odměny za výkon funkce), pokud je poskytování příspěvku v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP.

Osvobození u zaměstnance

Uvedené příspěvky zaměstnavatele představují u zaměstnance příjem ze závislé činnosti, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob, avšak podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako:

1. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u penzijní společnosti a příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb. může za své zaměstnance, kteří jsou účastníky penzijního připojištění podle tohoto zákona, s jejich souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek na penzijní připojištění nebo jeho část též zaměstnavatel. Přitom platí, že na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek. Skutečnost, že za účastníka penzijního připojištění bude příspěvek nebo jeho část platit zaměstnavatel, je účastník povinen předem písemně oznámit penzijnímu fondu.

Od 1. 1. 2013, kdy bylo nově zavedeno doplňkové penzijní spoření, došlo k vyčlenění úspor účastníků dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od uvedeného data spravuje penzijní společnost. Spoření i výplata dávek se i nadále řídí původními podmínkami penzijního připojištění se státním příspěvkem a zejména platným penzijním plánem.

Doplňkové penzijní spoření je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. I v tomto případě může za své zaměstnance, kteří jsou účastníky doplňkového penzijního spoření, s jejich souhlasem platit penzijní společnosti příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část zaměstnavatel. Skutečnost, že za účastníka bude příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část platit zaměstnavatel, je účastník povinen předem písemně oznámit penzijní společnosti. Rovněž v tomto případě platí, že k příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek.

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, přičemž musí být splněny tyto podmínky:

  • byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a

  • právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec a v případě jeho smrti jiná osoba, kromě zaměstnavatele,

Institucí penzijního pojištění se podle § 6 odst. 16 ZDP rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je

a) provozován na principu fondového hospodaření,

b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a

c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě (Evropský hospodářský prostor v současné době tvoří 28 členských států Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, přičemž musí být splněny tyto podmínky:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, a

  • právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.

Provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně výkonu dohledu v pojišťovnictví je upraveno zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (tzv. "soukromé pojištění") jsou upraveny zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) ZDP bodu 3. se soukromým životním pojištěním rozumí pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití určitého věku a důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v těchto případech:

  • při vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,

  • stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,

  • v případě smrti.

Novela 2015

Od 1. 1. 2015 musí pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance podle nového znění § 6 odst. 9

Nahrávám...
Nahrávám...