dnes je 14.6.2024

Input:

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

27.9.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 20 minut

8.3.2.9
Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Ing. Blanka Jindrová

Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 již jen dvě části: provozní a finanční výsledek hospodaření. Byl zrušen mimořádný výsledek hospodaření, a tím i účtová skupina "58 – jako Mimořádné náklady" a účtová skupina "68 – Mimořádné výnosy". Všechny původní účty z těchto dvou účtových skupin (které platily do konce roku 2015) se "přesunuly" do účtů, které patří do účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy, 54 – Jiné provozní náklady, 66 – Finanční výnosy a 56 – Finanční náklady.

V souvislosti s novým vymezením obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a ztráty podle směrnice EU je novelizován i § 22 PVZÚ (Vyhláška) a mění se metoda o účtování změny stavu zásob vlastní činnosti – nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat. O přírůstcích nebo úbytcích zásob se již neúčtuje jako o výnosech, ale prostřednictvím příslušného účtu nákladů. Přírůstek zásob se zachycuje jako zvýšení zásob na příslušný účet nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace na stranu Dal o úbytku zásob na stranu MD těchto nákladových účtů.

Novelizovaným § 23 PVZÚ se mění metoda o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vyvlastní činností.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A/ Změna stavu zásob vlastní činnosti

Zásoby vytvořené vlastní činností se stále zachycují ve tř. 1, ale změna jejich stavu nově v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace:

581 – Změna stavu nedokončené výroby

582 – Změna stavu polotovarů

583 – Změna stavu výrobků

584 – Změna stavu zvířat

V důsledku implementace evropské směrnice se mění i struktura výkazu zisku a ztráty v druhém členění:

Položky Účty
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 601, 602
II. Tržby za prodej zboží 604
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
  A.2. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
  A.3. Služby 511, 512, 513, 518
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) 581, 582, 583, 584
C. Aktivace (–) 585, 586, 587, 588
atd.

Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 54 a 60 až 64. Pokud účetní jednotka tuto možnost využije, musí v příloze účetní závěrky uvést náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém členění ve zjednodušeném rozsahu.

Změny v oceňování zásob vlastní činnosti

V důsledku implementace evropské směrnice byl novelizován § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ, ustanovení § 49 PVZÚ a ČÚS č. 015 – Zásoby. Z evropské směrnice byl do ustanovení § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ doplněn následující text:
"c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností, ..."

Výše uvedené ustanovení je dále doplněno ve Vyhlášce:

"Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku."

Další účtování závisí na zvoleném způsobu účtování zásob (způsob A nebo B) přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí.

Účet 581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby

581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby

(121 – Nedokončená výroba)

Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni, a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Účtování o změně stavu nedokončené výroby (NV):

Č. Text MD D
Účtování zásob nedokončené výroby průběžným způsobem A
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Zaúčtování přírůstku zásob NV v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech 121 581
3. Úbytek zásob NV při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 581 121
4. Tržba z prodeje NV    
a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 581 121
6. Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda 549 121
7. Přebytek zásob NV 121 581
8. Darování zásob NV (např. na humanitární účely) 543 121
9. Použití zásob NV na reprezentaci (obchodním partnerům) 513 121
10. Použití zásob NV např. na reklamní účely 581 121

.

Č. Text MD D
Účtování zásob nedokončené výroby periodickým způsobem B
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Tržba z prodeje NV v průběhu roku 311, 211 601
3. Převod počátečního zůstatku zásob NV při účetní závěrce na konci roku 581 121
4. Převod konečného zůstatku zásob NV podle inventarizace při účetní závěrce 121 581
5. Manka nad normu přirozených úbytků, škody 549 121

Vždy musí být ve vnitřní směrnici stanoveno, jaký způsob účtování zásob účetní jednotka užívá. Při způsobu B je nezbytně nutné pro stanovení správného zůstatku zásob provést řádně inventuru, ze změny stavu zásob na počátku a na konci účetního období zjistit inventurní rozdíl, je povinností účetní jednotky vést řádně skladovou evidenci na analytických účtech, aby bylo možno zajistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny.

Účet 582 – Změna stavu polotovarů

582 – Změna stavu polotovarů

(122 – Polotovary vlastní výroby)

Polotovary jsou odděleně evidované produkty, tj. polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním stupni.

Účetní operace na účtech 122 – Polotovary vlastní činnosti a 582 – Změna stavu polotovarů jsou obdobné jako výše uvedené na účtu 581.

Účet 583 – Změna stavu výrobků

583 – Změna stavu výrobků

(123 – Výrobky)

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Účtování o změně stavu hotových výrobků (HV):

Č. Text MD D
Účtování zásob hotových výrobků průběžným způsobem A
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Zaúčtování přírůstku zásob HV v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech 123 583
3. Úbytek zásob HV při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 583 123
4. Tržba z prodeje NV    
a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 583 123
6. Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda 549 123
7. Přebytek zásob HV 123 583
8. Darování zásob HV (např. na humanitární účely) 543 123
9. Použití zásob HV na reprezentaci (obchodním partnerům) 513 123
10. Použití zásob HV např. na reklamní účely 583 123

.

Č. Text MD D
Účtování zásob hotových výrobků periodickým způsobem B
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. Tržba z prodeje HV v průběhu roku 311, 211 601
3. Převod počátečního zůstatku zásob HV při účetní závěrce na konci roku 583 123
4. Převod konečného zůstatku zásob HV podle inventarizace při účetní závěrce 123 583
5. Manka nad normu přirozených úbytků, škody 549 123

Účet 584 – Změna stavu zvířat

584 – Změna stavu zvířat

(124 – Mladá a ostatní zvířata)

Mezi zásoby patří mladá zvířata a jejich skupiny včetně jatečních zvířat, která nejsou vykazována jako dospělá zvířata a jejich skupiny ve tř. 0xx nebo jako zásoby zboží ve třídě 1xx.

Klasifikace

Klasifikace zvířat Sledování v účetnictví
Mladá zvířata K budoucímu hospodářskému užití Zásoby 124 – Mladá a ostatní zvířata
Dospělá zvířata Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (náklady) nepřesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou. 124 – Mladá a ostatní zvířata
Jateční (ve výkrmu) 124 – Mladá a ostatní zvířata
K prodeji 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
Pokusná 112 – Materiál na skladě
Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (náklady) přesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou. Dlouhodobý majetek 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny


Č. Text MD D
Účtování o zásobách zvířat průběžným způsobem A
1. Narození zvířat 124 584
2. Nakup zvířat:    
a) základ daně 124
b) DPH 343
c) celkem 321
3. Hmotnostní úbytky zvířat 583 124
4. Úhyny do normy 584 124
5. Zaviněný úhyn, krádež zvířete 549 124
6. Přeřazení do dospělých zvířat:
a) vyřazení ze zásob 584 124
b) zařazení do DHM – dospělá zvířata 026 588
7. Prodej zvířete:    
a) snížení stavu zásob 584 124
b) vystavená faktura    
 • - základ daně
  601
 • - DPH
  343
 • - celkem
311  

Příklad

Účtování nedokončené výroby

Způsob A

K 1. 1. 201x měla společnost na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1.000 Kč.

Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Do konce měsíce byla část dokončena a převedena 300 Kč.

Rok 2015

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2015 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 611
4. Úbytek nedokončené výroby 300 611 121
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby za prodej zboží  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  
+ Obchodní marže  
II. Výkony  
  II.1 Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb  
  II.2. Změna stavu zásob vlastní činnost (611) + 400
  II.3. Aktivace  
B. Výkonová spotřeba  
  B.1. Spotřeba materiálu a energie (5xx)  700
  B.2. Služby  
+ Přidaná hodnota – 300
atd.  

Rok 2016

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2016 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 581
4. Úbytek nedokončené výroby 300 581 121
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
II. Tržby za prodej zboží  
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
  A.2. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  A.3. Služby  
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (581) + 400
C. Aktivace (-)  
atd.  

Způsob B

K 1. 1. 201x měla společnost na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1.000 Kč.

Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Na konci měsíce byla na skladě nedokončená výroba v hodnotě 1.400 Kč.

Rok 2015

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2015 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Převod počátečního stavu NV 1.000 611 121
4. Převod konečného zůstatku NV na sklad 1.400 121 611
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby za prodej zboží  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  
+ Obchodní marže  
II. Výkony  
  II.1 Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb  
  II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti (611) + 400
  II.3. Aktivace  
B. Výkonová spotřeba  
  B.1. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  B.2. Služby  
+ Přidaná hodnota – 300
atd.  

Rok 2016

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2016 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Převod počátečního stavu NV 1.000 581 121
4. Převod konečného zůstatku NV na sklad 1.400 121 581
5. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121

Změna stavu nedokončené výroby: + 400

Položky
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
II. Tržby za prodej zboží  
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
  A.2. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  A.3. Služby  
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (581) + 400
C. Aktivace (–)  
atd.  

Příklad

Účtování nedokončené výroby a výrobků

Způsob A

K 1. 1. 201x měla společnost na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1.000 Kč.

Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Do konce měsíce byla část dokončena a převedena do výrobků 300 Kč.

Rok 2015

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2015 1. 000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 611
4. Úbytek nedokončené výroby 300 611 121
5. Přírůstek výrobků 300 123 613
6. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121
7. Konečný zůstatek výrobků – uzavření účetních knih 300 702 123
Položky
I. Tržby za prodej zboží  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží  
+ Obchodní marže  
II. Výkony  
  II.1 Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb  
  II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti (611, 613) + 700
  II.3. Aktivace  
B. Výkonová spotřeba  
  B.1. Spotřeba materiálu a energie (5xx) – 700
  B.2. Služby  
+ Přidaná hodnota 0
atd.  

Rok 2016

Č.  Text Částka (v Kč) MD D
1. Počáteční zůstatek 1. 1. 2016 1.000 121
2. Náklady vynaložené v průběhu ledna 700 5xx různé účty
3. Přírůstek nedokončené výroby 700 121 581
4. Úbytek nedokončené výroby 300 581 121
5. Přírůstek výrobků 300 123 583
6. Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih 1.400 702 121
7. Konečný zůstatek výrobků – uzavření účetních knih 300 702 123
Položky
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
II. Tržby za prodej zboží  
A. Výkonová spotřeba  
  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
  A.2. Spotřeba materiálu a energie (5xx) 700
  A.3. Služby  
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (581, 583) – 700
C. Aktivace (–)  
atd.  

Předpisy

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 9 – Zásoby
  • - § 22 – Změna stavu zásob vlastní činnosti
  • - § 38 – Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění
 • Český účetní standard pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy

 • Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby

 • Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:

  • - § 7 a 8 – Povinnosti účetní jednotky
  • - § 29 a 30 – Inventarizace majetku a závazků
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 23 odst. 1, 2 a 10 – Základ daně
  • - § 24 odst. 1, 2, 10 – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
  • - § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou
 • Pokyn D-22 k § 24 odst. 2 ZDP bod 27

Aktivace

B/ Aktivace

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat (snížit o ně náklady) a převést na příslušný majetkový účet, pokud vyrobený majetek nebude realizován mimo účetní jednotku. Smyslem aktivace je dodržení věcné a časové souvislosti s daným obdobím a reálné zobrazení činností účetní jednotky, tj. reprodukčního procesu.

U takto vzniklých zásob v rámci účetní jednotky nemůže být realizován žádný zisk, jejich tvorba nesmí ovlivnit výsledek hospodaření.

Aktivace se může týkat tvorby dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, materiálu i služeb.

Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 novou strukturu a ve směrné účtové osnově (příloha č. 4 vyhlášky) jsou v účtové třídě 6 – Výnosy již jen účtové skupiny:

60 – Tržby za vlastní výkony

64 – Jiné provozní výnosy

66 – Finanční výnosy

69 – Převodové účty

Původní účtová skupina 62 – Aktivace se účtuje nově v účtové třídě 5 – Náklady – skupina 58 – Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace:

585 – Aktivace materiálu a zboží

586 – Aktivace vnitropodnikových služeb

587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

588 – Aktivace dlouhodobého hmotného

Nahrávám...
Nahrávám...